Foto: Shutterstock.com

Disse partiene vil styrke barnas digitale rettigheter

Barnevakten har lest partiprogrammene for stortingsvalget 2017. Her er noen av programpunktene om barns digitale verden.

Mange partier vil gjerne bekjempe mobbing, de vil også ha et fokus på barns psykiske helse, men disse temaene knyttes sjelden til digitale tiltak. Programmene sier også lite om barns digitale rettigheter. Men barnas digitale liv er ikke helt glemt, enkelte partier har avsnitt som handler konkret om barn og deres digitale utfordringer.

Ønsker høyere digital kompetanse

Flere partier ønsker at skoleelever skal lære programmering og koding, det vil øke den digitale kompetansen til barna. Lærerne skal også lære mer om digitale læremidler.

I tillegg vil enkelte partier innføre en støtteordning for utvikling av digitale læremidler. Når lærerne skal lære mer om digitale læremidler, vil noe av den digitale kompetansen antagelig smitte over på barna. Noen partier vil også ha en egen portal for digitale læremidler.

Flere partier ønsker å øke kompetansen til de skoleansatte når det gjelder mobbing. Forutsetter man at den økte kompetansen også skal handle om digital mobbing, vil dette være et positivt tiltak også når det gjelder våre barns digitale liv.

Digital mobbing

Enkelte partier skriver faktisk om digital mobbing. Venstre skriver at mobbing blir mer og mer flyttet over på de digitale arenaene som elevene bruker. «Kunnskap om digitale medier er ferskvare. Skoleledere og lærere bør jevnlig oppdateres på elevers bruk av sosiale medier.»

Demokratene vil sikre barn mot digitale overgrep. Partiet skriver at nettet «har dessverre blitt en ny arena for mobbing og hetsing (…) vi vil også øke innsatsen mot misbruk og hets. Særlig vil vi skjerme barn for innhold beregnet for voksne, og arbeide for å komme nettbasert mobbing blant unge til livs.»

Partiet De Kristne vil «Prioritere tiltak mot mobbing», men nevner ikke digitale kanaler eller hvilke tiltak de går inn for.

Forskning på digital oppvekst

Forskning på barn er også noe som nevnes av flere. Enkelte partier har også programfestet at man skal støtte frivillige organisasjoner som arbeider med eller for barn. Noe av dette vil antagelig handle om barnas digitale oppvekst.

Offentlig sektor skal digitaliseres enda mer

Politikerne ønsker at det offentlige digitaliseres og samkjøres bedre. Det er ikke bare snakk om å «sette strøm på skjemaene», altså å lage digitale utgaver av papirskjemaene, men et enormt arbeid skal settes i gang for å koble sammen databaser fra ulike statlige og kommunale tjenester. Mange partier skriver ivrig om dette i programmene, så her kan vi forvente store endringer de neste årene.

Men det står lite om barn i denne sammenhengen. Flere partier, blant annet Fremskrittspartiet, har punkter om personvern – man skal ha råderett over sine personopplysninger.

Men hvem skal ha rett til å lese informasjon om hvert enkelt barn? Blir programmeringen og vedlikeholdet av systemene nok en gang outsourced til andre land?

Venstre vil også ha strengere regler for hvilken informasjon apper samler inn, dette vil naturlig nok gjelde også apper som barn bruker. Dette gjelder også skolene, ifølge Venstres program: «stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole.» Programmet sier også: «sørge for bedre veiledning til foreldre og barn om nettvett og personvernmessige utfordringer.»

De Grønne vil at man skal ha rett til å oppsøke informasjon og kommunisere uten å bli overvåket av myndigheter eller bedrifter.

Arbeiderpartiet ønsker å få i gang «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer.

Handlingsplan for nettvett

Kristelig Folkeparti ønsker mer nettvett-arbeid i skolen. Partiet vil også styrke organisasjoner som jobber forebyggende når det gjelder unge og problemstillinger knyttet til Internett. Partiet vil gi økonomisk støtte til «Slettmeg.no», «Barnevakten» og lignende.

KrF vil også verne barns rettigheter slik at de ikke blir eksponert mot egen vilje.

Demokratene vil «bidra til gode nettvaner for barn og unge gjennom fokus på nettvett i skolen.» Samt «pålegge leverandører av Internett- og mobiltjenester å gjøre pornosperre fritt tilgjengelig for alle kunder.»

Billigere digitale liv

I tillegg finnes det programpunkter som påvirker barna digitalt, selv om barna ikke er nevnt.  For eksempel ønsker flere partier å bygge raskere bredbånd til alle deler av landet, det er opplagt at for barn som bor i distriktene, vil bredbånd være positivt.

Høyre vil innføre momsfritak på e-bøker. Selv om barn ikke nevnes i den sammenhengen, vil det være positivt for barn at e-bøker blir noe billigere.

Miljøpartiet De Grønne vil «sikre tilgang til digitale bøker, tidsskrift og lignende gjennom nasjonale lisenser.» Dette betyr antagelig at man kan gå til biblioteket og lese hva som står bak betalingsmurene i en del aviser og magasiner. Også barn vil få glede av dette.

Senterpartiet vil gjøre den digitale informasjonsstrømmen enklere og skriver: «Nødvendig informasjon må følge elevene når de går fra barneskole til ungdomsskole og fra grunnskole til videregående skole.»

Les også artikkelen der en del av partiene uttaler seg om partiprogrammene og barnas digitale liv.