Dembra Ressursbank

Klasseromsøvelser og andre ressurser til forebygging av blant annet fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme.

Dembra tilbyr en stor ressursbank med klasseromsøvelser og andre ressurser til bruk i undervisningen, til selvrefleksjon og til inspirasjon.

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme og ekstremisme. Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Tilbudet er rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge.

Målgruppe:

Elever i grunnskolen og videregående skole, pedagoger

I denne ressursen finner du:

  • Stor ressursbank med læringsressurser sortert etter:
    • Trinn
    • Fag og tverrfaglige temaer (deriblant media og digitale ferdigheter)
    • Ressursgruppe
  • Temasider med tilknyttede ressurser

Hvem står bak?

Dembra ble utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS).

Gå til ressurs:

Dembra