Foto: Shutterstock

Slik gikk barnehage frem for å øke sin digitale kompetanse 

Da personalet i Kanvas-barnehagene ble bevisst bruken av digitale verktøy, smittet dette over på barna. 

Nå er det mindre skepsis til bruken av digitale verktøy blant de ansatte, det er mer fokus på digital dømmekraft både i barnehagen og hjemme.

I 2017 ble Rammeplan for barnehager endret, og bruken av digitale verktøy fikk en sterkere plass enn tidligere. Tydelige funn på manglende kompetanse hos ansatte i barnehagene kom frem i Barnehagemonitor 2015, en kvantitativ undersøkelse som ble gjort av senter for IKT i utdanningen, nå Utdanningsdirektoratet.

Dette ønsket Kanvas å gjøre noe med, Kanvas er en ideell stiftelse som består av 64 barnehager.

Trude Holmsen, regionsleder i stiftelsen Kanvas.

– Vi valgte derfor å nedsette prosjektgrupper for å lage en strategi for implementering av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, sier Trude Holmsen som er prosjektleder for «Kanvas møter generasjon touch».

Marion Myklebust er en av barnehagelærerne som har vært med på prosjektet. Hun forteller at det var et stort sprik i personalets kunnskap og holdninger. Alt fra skepsis til god erfaring med bruk av digitale verktøy.

– Det handler mye om å bygge felles plattform, sier Myklebust, og legger til:

– Rammeplanen sier jo at vi skal jobbe med det digitale. Vi så viktigheten med å øke kompetansen til personalet gjør dem tryggere, både på tekniske ferdigheter, men også på digital dømmekraft.

Marion Myklebust, barnehagelærer i stiftelsen Kanvas.

Videre forteller Myklebust: – Vi startet egentlig først med å jobbe med digital dømmekraft. Fordi selv om personalet da skulle være usikre på det tekniske kunne de være trygge på at det de viste til barna hadde et trygt og godt innhold. Da er det lettere å undre seg sammen med barna.

Grundig kartlegging

Prosjektgruppen startet med en kartlegging av hvordan digitale verktøy ble brukt i barnehagene.

– Som forventet var spriket stort, men alle bruker digitale verktøy til noe, forteller Holmsen. Alle barnehagene bruker blant annet MyKid som er en portal hvor personalet kan kommunisere med foreldrene. De fleste barnehagene bruker Ipad eller datamaskiner til internettsøk for å finne ut av ting som barna lurer på, og de aller fleste barnehagene har en god grunnpakke med digitalt utstyr som for eksempel Ipader, datamaskiner og digitale kameraer.

Kanvas startet ned denne kartleggingen i 2016 før selve pilotprosjektet kom i gang høsten 2017.

– Målet med prosjektet og den pedagogiske bruken av digitale verktøy i barnehagene var todelt. Vi var opptatt at barn vokser opp i et digitalt samfunn, derfor ønsker vi å bidra til barns digitale dannelse.

– En annen ting er å utvide bruken av digitale verktøy i barnehagene. Vi ønsket at barnehagen skal bidra til at barn får uttrykke seg med digitale verktøy – skape noe. De skal ikke bare konsumere ferdig innhold som film og spill, men se at de kan produsere og medvirke selv, legger Holmsen til.

Kanvas plukket ut fire barnehager til å gjennomføre et pilotprosjekt med implementering av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet.

Åpenhet i personalgruppen

Det var viktig for Kanvas at personalgruppen hadde en åpen dialog med hverandre i møte med implementeringen.

– Det skulle være greit å være ulike. Hva trenger du? Og hvordan kan vi samarbeide for å møte barna, forteller Holmsen.

Utdanningsdirektoratet har lagt frem fire personlighetstyper som forholder seg ulikt til digitale verktøy, for eksempel «Trude Tradisjonell» og «Ida Ildsjel». Kanvas brukte dette som utgangspunkt for dialog med personalet som i pilotbarnehagene måtte definere seg selv og sette ord på egne behov og evner. Det senket også terskelen for at personalet kunne spørre hverandre om hjelp.

Etter hvert fikk de ansatte oppgaver som de skulle løse med bruk av digitale verktøy sammen med barn. Det kunne for eksempel være å prøve ut en spesiell app på Ipaden.

Utstyr

– Vi trenger ikke så mye utstyr. Vi tenkte først å ta utgangspunkt i det digitale vi hadde som var Ipader, projektor og Wifi, sier Holmsen.

Hun legger til: – Vi kjøpte også pakker til pilotbarnehagene for å teste ut. De fikk Blue-bot som er en lekebille barna kan programmere, Osmo som er et spill hvor man kombinerer konkreter av ulikt slag med bruk av Ipad, samt et digitalt mikroskop. Konkreter fysiske gjenstander som man kan manipulere.

Siden det ikke bare handlet om å øke den tekniske kompetansen, fikk barnehagene i tillegg en pakke med powerpointpresentasjoner om blant annet digital dømmekraft og kreativ bruk av digitale verktøy.

Samtidig med dette ble det satt sammen en gruppe fra hver barnehage som bestod av IT-ansvarlig, daglig leder og barnehagelærer til ressursgruppe. Disse fikk gå på workshop i bruk av digitale verktøy hvor alt materialet barnehagen fikk, ble gjennomgått og prøvd ut.

Barnas delaktighet

– For oss har det vært viktig at barna har vært delaktige fra start. Derfor var de en del av kartleggingen gjennom barneintervjuer og samtaler, og selvfølgelig en stor del av selve piloten, sier Myklebust entusiastisk. Videre forteller hun at barna også fikk være en del av evalueringen av piloten, som offisielt ble avsluttet i februar 2018.

Økt kunnskap gir økt trygghet

Kanvas opplevde at barnehagene som var en del av piloten jobbet bedre med digitale verktøy etter satsningen, og har nå laget en plan for hvordan implementeringen skal skje i de andre barnehagene.

– Personalet som var skeptiske, har snudd, forteller Holmsen ivrig.

I høst skal alle ansatte i Kanvas få komme og teste ut ulike digitale leker på deres storsamling for ansatte på Gardermoen. I tillegg skal de åpne opp for at grupper med ansatte fra barnehager som opplever at de trenger mer kunnskap, skal få tilbud om informasjon- og inspirasjonsdager fra januar.

– Kompetansehevingen har gjort at personalet er tryggere. Også i møte med foreldrene, hevder Myklebust.

Hun forteller om et møte med et foreldrepar som var skeptiske til at bruken i barnehagen skulle likne bruken hjemme, men at de raskt så en annen type bruk i barnehagen.

-Barna hadde begynt å vise digital dømmekraft hjemme, forteller hun.

-Hele veien har det vært en åpen dialog med foreldrene, som igjen har gitt nyttige diskusjoner rundt blant annet billedtaking i barnehagen, sier Myklebust.

-Vi har og blitt mer bevisste, og tar kanskje mindre bilder enn før, legger Holmsen til.

– Jeg tror vi må ta dette opp som en del av danningen i barnehagen. Snakker man om dette tidlig med barna er det lettere å snakke om det seinere. Vi oppdrar barn på dette med sosial kompetanse allerede fra de er små, men så må vi ikke glemme at det digitale også er et aspekt av det. Vi må koble sosial og digital kompetanse sammen. Det trenger ikke å være en kontrast til å snakke om skjermtid eller skumle ting, sier Holmsen.

– Å ikke bruke vil ikke føre til bedre bruk av digitale verktøy. Vi må tørre å ta opp de litt mer utfordrende temaene også. Dette med aldersgrenser, for mye tid foran skjermen etc, sier Holmsen.

For Kanvas er det viktig at de voksne deltar og skaper dialog med barna tidlig.

– Selv om digitale medier er enkelt og intuitivt så bør ikke barna bare få fikse det selv, legger hun til.

– Økt kompetanse og økt kunnskap til digitale medier utvikler barna og utvider leken, sier Holmsen og sier det samtidig står i Rammeplanen at det skal brukes med omhu og ikke overta alt det pedagogiske arbeidet.

Tips til bruk av digitale verktøy i barnehagen

Hvordan bør man gå frem hvis man skal øke den digitale kompetansen i barnehagen?

-Først bør man kartlegge hvilket utstyr man faktisk har, og kunnskapsnivået til personalet. På den måten kan man se om det er behov for kursing, eller å gå til innkjøp av noe, forklarer Holmsen. Hun tror samtidig man helt fint kan ta utgangspunkt i det man har, om økonomien ikke strekker til.

Videre forteller hun at Kanvas har hatt fokus på at barna skal få lov å være produsenter og ikke bare konsumenter, og kommer til slutt med noen helt konkrete tips til digitale aktiviteter i barnehagen.

  • Lage filmer og musikk – med Istopmotion, Imovie og Garageband.
  • Lage film og leke rollelek med Puppetpals.
  • Bruke bilder og lage bildefortellinger.
  • Lage bøker  med Bookcreator.
  • Leker som lar barna programmere (Blue-bot og Osmo).

Barnevaktens artikler med tips og råd – 0 til 6 år