Hva er Barnevakten?

Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.

English text: What is Barnevakten?

Barnevaktens visjon

Barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Våre målgrupper
 • Foreldre 
 • Barn og unge 
 • Lærere og andre voksne som jobber med og for barn og unge 
Vi samarbeider med andre
 • Offentlige myndigheter 
 • Private organisasjoner 
 • Globale medieselskaper 
 • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler 
 • Utdanninginstitusjoner  

Samarbeidet består i foredrag, erfaringsutveksling, møtevirksomhet, utvikling av undervisningsressurser, økonomisk støtte til prosjekter og lignende. 

Barnevaktens verdier
 • Barnevaktens virksomhet bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og respekt. Dette er verdier som også uttrykkes i opplæringsloven og som er styrende for barnehager og skoler
   
 • Barnevaktens arbeid forankres i FNs barnekonvensjon.
   
 • Vi støtter oss til relevant forskning og har samtidig bred erfaringsbasert kunnskap gjennom vår daglige kontakt med barn, unge og voksne. Barnevaktens kunnskapsgrunnlag.
Vi tilbyr
Hva vi gjør

Deltagelse: Vi formidler informasjon og oppmuntrer foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag. 

Gode rammer: Vi øker voksnes kunnskaper og stimulerer til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk. 

Refleksjon: Vi engasjerer barn og unge til egen refleksjon med digital dømmekraft som mål. Vi setter fokus på både muligheter og utfordringer, rettigheter og forpliktelser, og å ta smarte valg som gjør at man tar vare på både seg selv og andre også på nett. 

Anbefaler: Vi fremmer medieprodukter og innhold som bidrar til en positiv, utviklende, stimulerende og engasjerende oppvekst for barn og unge. 

Beskytte: Vi bidrar til å beskytte barn og unge mot belastende medieinnhold og mediebruk som kan skape utrygghet, frykt eller ligge til grunn for problematisk atferd, tanker og følelser som virker negativt på barns oppvekst og helse. 

Livsmestring og helse: Vi deltar i offentlig debatt, prosjektarbeid og forskning som søker å fremme en trygg og helsefremmende mediehverdag for barn og unge. 

Her er våre største samarbeidspartnere i 2022:
 • Barne- og familiedepartementet 
 • Barne- og familiedirektoratet 
 • Helsedirektoratet 
 • Politidirektoratet 
 • Utdanningsdirektoratet 
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 • Partnerskap mot mobbing 
 • Blå Kors 
 • Bergen kommune 
 • Lier kommune 
 • Sør Øst Politidistrikt 
 • FUG 
 • Landsgruppen for helsesykepleiere 
 • Learn lab 
 • Google, Netflix, Meta, Tiktok  
 • Medietilsynet 
 • Lightup Norge 
 • Ungdom og Fritid 

Barnevakten har gitt innspill til regjeringens strategi “Rett på nett” og sender også inn høringssvar ved lovendringer som gjelder barn og medier.

Hva vi lever av

Våre inntekter stammer fra:  

 • Foredrag som vi holder over hele landet for elever, lærere, foreldre og andre.  
 • Medlemskontingent fra foreldre, skoler og andre. 
 • Økonomisk støtte fra myndighetene til konkrete prosjekter. 
 • Samarbeidsprosjekter med næringslivet og organisasjoner.  
 • Gaver fra privatpersoner 
Statistikk 
 • I 2019, før koronapandemien, møtte vi 65.000 barn, unge, foreldre og lærere på foredrag. Antallet foredrag er på vei opp igjen etter pandemien. 
 • I 2022 møtte vi 33.600. 
 • 30 foredragsholdere dekker hele landet. 
 • Nettstedet barnevakten.no hadde over 65.000 brukere hver måned i 2022. 
 • Det er rundt 1500 anmeldelser tilgjengelig på nettstedet innen film, spill, apper og fysiske produkter. 

Les Barnevaktens årsrapport for 2023 her 

Barnevaktens oppstart i 2000

Det begynte med et grasrotopprør høsten 2000. Roar Røyse, en engasjert TV-seer i Tønsberg, ble opprørt over at TV3 viste serien om krigerprinsessen Xena søndag ettermiddag der hoder ble kappet av og struper ble skåret over. Han kontaktet TV-kanalen og ba om at serien måtte flyttes til et senere tidspunkt, uten å bli tatt på alvor. 

Da gikk han til annonsørene som reagerte spontant og trakk seg, og TV3 fjernet serien fra skjermen. Resultatet skapte ideen om Barnevakten; en organisasjon som skulle jobbe for å beskytte barn mot medievold. Kristelig Kringkastingslag, som i dag heter Tro og Medier, ble utfordret til å finansiere etableringen. De jobbet parallelt for å få innført et såkalt vannskille blant norske TV-kanaler; at programmer for voksne skulle sendes etter klokken 21 om kvelden. 

Barnevaktens strategi fra starten var også å fokusere på positivt medieinnhold, ha en tydelig visjon, ha foreldre som den viktigste målgruppen, ta utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og søke dialog med produsentene av medieinnhold for å få aktørene til å bli mer bevisst på barn og unge som mediebrukere. 

Les artikkel om vår historie 

Barnevaktens styre 

Lars Ivar Gjørv, styreleder 

Anne Marthe Kaldestad Hanstveit, nestleder  

Reidulf Stige

Eunice Hammond Mørklid

Ingrid Kvam Steinshamn

Maria Abusdal Tveit, vara

Ingvild Vikingsen Skogestad, vara

Daglig leder 

Leif Gunnar Vestbøstad Vik 

leif.gunnar@barnevakten.no 

  

Send oss dine spørsmål, meninger og tips