Foto: Shutterstock.com

Flere elever sier de blir mobbet

Elevundersøkelsen 2017 viser at 29 000 elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Nesten 9000 elever svarer at de blir mobbet digitalt.

(Artikkelen er fra 2018. Ferskere tall vises at mobbingen har gått til 6,1 prosent.)

Basert på pressemelding

Av de 435 000 elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2017 i fjor høst, utgjør 29 000 elever 6,6 prosent. Elevene svarer at de har blitt utsatt for mobbing av enten medelever, av voksne på skolen eller digitalt av medelever. Resultatene viser en liten økning fra 2016, da 6,3 prosent svarte at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Når det gjelder nettmobbing, viser resultatene følgende:

  • To prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere
  • 68,9 prosent av disse svarer at de ble kalt stygge ting og ertet. 36,5 prosent svarer at noen spredte ting på nettet som såret dem. 35,9 prosent ble holdt utenfor og baksnakket
  • Rundt 44 prosent av elevene som blir mobbet digitalt, opplever også tradisjonell mobbing

Tallene viser videre at mens antall elever som utsettes for tradisjonell mobbing reduseres jo eldre barna blir, er det ikke en klar reduksjon i andel elever som blir mobbet på nett. Det er imidlertid en større andel jenter enn gutter som oppgir at de opplever å bli mobbet på nett på ungdomstrinnet.

Undersøkelsen viser også at nærmere 62 prosent av de som blir mobbet på nett, blir mobbet av medelever på skolen, mens 38 prosent blir mobbet av andre som ikke har tilhørighet til skolen.

En dypere analyse av tallene finnes i rapporten «Mobbing og arbeidsro i skolen»

Mange voksne vet ikke om mobbingen

Fem prosent av elevene svarer at de blir mobbet av andre elever to til tre ganger i måneden eller oftere. 40 prosent av disse svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16,4 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe. Disse tallene er uendret fra fjorårets elevundersøkelse.

Nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, sier at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 45 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 25 prosent opplever fysisk mobbing.

Flere melder ifra om mobbing

– Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Det er derfor svært alvorlig at flere elever svarer at de blir mobbet. Arbeidet mot mobbing er et kontinuerlig arbeid og alle som jobber med elever skal vite hvordan de kan gripe inn for å sørge for at elevene opplever at de har det trygt og godt på skolen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Fra 1. august 2017 ble det innført et nytt regelverk om skolemiljø som styrker elevenes rettigheter. Skolene har en handlingsplikt til å gjøre noe for elever som ikke har det bra på skolen, og elevene kan melde ifra til Fylkesmannen dersom skolen ikke gjør noe eller ikke gjør nok.

Voksne som mobber

Elevene fikk også spørsmål om de har blitt mobbet av voksne på skolen.

Her svarer to prosent, eller nesten 9000 elever, at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Det er en liten økning fra i undersøkelsen i 2016.

– All mobbing er uakseptabel, og særlig fra de voksne på skolen. Vi vil fortsette å holde trykket oppe i arbeidet for å bekjempe mobbing i alle former, sier Hege Nilssen.

Utdanningsdirektoratet har flere kompetansetilbud for ansatte i skolen, blant annet Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Målet for satsingen er å skape et bedre skolemiljø som forebygger mobbing. Over 400 skoler i alle landets fylker har deltatt eller deltar i denne satsingen siden oppstart i 2016.

Om undersøkelsen

På grunn av endringer i elevundersøkelsen i 2016 kan ikke resultatene om mobbing sammenlignes med tidligere år. I 2016 svarte 6,3 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

Mer informasjon

Om resultatene i 2017 

Om resultatene i 2016 og tidligere år

Om hvorfor Elevundersøkelsen er blitt endret

Om kompetansetilbudene om barnehagemiljø, skolemiljø og mobbing

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Vis Forskning