Foto: Shutterstock.com

Hvilke rettigheter gjelder i mobbesaker?

Den nye «mobbeparagrafen» trådte i kraft i august 2017, men hva innebærer egentlig det for barnet ditt og deg som forelder? Og hvordan skal du gå frem dersom barnet ditt opplever mobbing eller trakassering?

Foto: Fremtiden
Mobbeombud Bodil J. Houg i Buskerud fylkeskommune.

Enten mobbing skjer på nett eller i skolegården, så har skolen et ansvar for å bidra i alle saker som omhandler skolens miljø, ifølge mobbeombud i Buskerud, Bodil Jenssen Houg.

Hun trekker frem en del positive endringer i opplæringsloven kapittel 9a, og paragrafen som regulerer elevers rett til et godt skolemiljø.

– Endringen lovfestet nulltoleranse mot mobbing på alle skoler. Dette er en viktig presisering. Før kunne skolen fatte et skriftlig enkeltvedtak i mobbesaker dersom foreldre ba om det. Dette er tatt bort, og i stedet er det innført en aktivitetsplikt der det skal skriftliggjøres en aktivitetsplan i alle saker.

Det behøver heller ikke å dreie seg om krenkelser eller mobbing direkte, men rett og slett en mistanke om at et barn ikke har det bra på skolen.

– Tidligere har det vært tilfeller på skoler som diskuterte hvorvidt en sak var mobbing eller ei, og så ble de passive og gjorde ingenting. Det er en unødvendig diskusjon å ta. Nå skal man lage en skriftlig aktivitetsplan innen en uke etter at mistanken har kommet frem, sier Houg.

Mobbeombudet mener at skriftliggjøring fører til at mobbesaker og oppfølgingen av disse blir mer synlig og etterprøvbar senere. I tillegg får skolene et større krav om å fastsette gode tiltak i mobbesaker.

– En annen innstramming i loven er dette med voksne som krenker barn. Dersom et slikt tilfelle oppstår skal det nå meldes direkte til styreeier og ikke behandles av rektor lokalt på skolen. Barnas stemme skal også i større grad bli hørt i mobbesaker, jamført med Barnekonvensjonen. Tidligere ble mange tiltak satt til verks uten at barna ble spurt om hva de syntes om det, men nå skal de både bli informert og hørt. Det betyr allikevel ikke at barna direkte skal bestemme over tiltakene, presiserer Houg.

Hva gjør jeg?

– Aller først, si ifra til skolen, sier Houg. – Dette er førstelinjen der hendelser som regel blir løst. Skolen har plikt til å reagere og skal sette i gang samtalegrupper med involverte. Foreldre på sin side må også forsøke å komme skolen i møte og bidra så godt som mulig til å finne gode løsninger.

– Tiltakene skal være gode og til barnets beste. Dessverre ser vi mange tilfeller der klager har fått medhold fordi tiltakene ikke har vært gode nok. Det kan for eksempel dreie seg om tiltak som går på selvfølgeligheter, eller tiltak som egentlig ikke er tiltak, sier Houg.

Dersom man opplever at tiltakene som skolen setter i gang ikke er gode nok, kan man klage til fylkesmannen.

– Først må man prøve de ut og gi det minst en uke. En klage til fylkesmannen kan sendes på epost, og man kan videresende dokumenter og aktivitetsplaner der man påpeker at man ikke er fornøyd. Fylkesmannen kan så fastsette enkeltvedtak på skolen når det gjelder klagesaker, sier Houg.

Dersom man trenger råd og veiledning, er det også mulig å kontakte mobbeombudet som nå finnes i alle fylker.

Unngå å lage for mye oppstyr med en gang og eskalere situasjonen til å bli verre enn den er

Trygg barnet ditt

Det verste man kan gjøre som forelder når man oppdager at barnet deres blir mobbet, er å sitte alene med det og tenke at det går over, mener Houg.

– Ikke bagatelliser det som «guttegreier» og «jentegreier», eller tenk at det ikke så farlig.

– Tro på barnet ditt. Si at du er glad for å bli fortalt om dette, og at dette skal vi hjelpe deg med å rydde opp i. Så må man unngå å lage for mye oppstyr med en gang og eskalere situasjonen til å bli verre enn den er. Pust med magen og tenk at dette skal dere klare å løse. Hjelp så barnet til å forstå at her har han eller hun sterke støttespillere, sier Houg.

– Unngå også å lage konflikt med andre foreldre. Konflikt på konflikt blir mer ødeleggende enn det gjør godt, så ta heller dette opp i riktige kanaler og på en saklig måte med skolen.

I noen tilfeller er det også slik at barn blir utsatt for hendelser som dreier seg om lovbrudd og alvorlige krenkelser. I slike tilfeller kan politianmeldelser være aktuelt, sier Houg.

– Det er alltid lurt å ta kontakt med skolen først, slik at de blir informert. Da kan de i samråd med foreldre vurdere om saken skal
politianmeldes eller ei. Både skolen og enkeltpersoner kan levere anmeldelser, og politiet er mer og mer bevisst slike saker og tar imot og etterforsker denne type anmeldelser, avslutter mobbeombudet.

Slik går du frem i mobbesaker:

  • Ta alltid barna på alvor og trygg dem på at dette kommer til å løse seg
  • Unngå å eskalere konflikten
  • Ta kontakt med skolen
  • Skolen har aktivitetsplikt og skal skriftliggjøre en aktivitetsplan innen en uke
  • Barna og foreldrene har rett til å bli hørt
  • Dersom tiltakene ikke er gode nok kan du klage til fylkesmannen etter en uke
  • Rådfør deg gjerne med ditt mobbeombud
  • Samle bevis og ta skjermbilder og utskrift av dialoger på mobil og nett. Kontakt slettmeg.no dersom det er dreier seg om bilder på avveie
  • Eventuelt i samråd med skolen, politianmeld grove krenkelser og lovbrudd

Kilde: Mobbeombudet

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com