Foto: Marte Garmann

– Mobbingen skal ikke skje

Hver dag gruer tusenvis av barn og unge seg til å gå på skolen eller å sjekke mobilen fordi de opplever mobbing. Vi må gjøre mer for å hjelpe de som mobbes og hindre mobbing i barnehage og skole.

Av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

På tross av mange tiltak og kampanjer de siste 20 årene, har tallet på elever som oppgir at de blir mobbet holdt seg høyt. Mobbing er forferdelig for det enkelte barn, og det er et alvorlig samfunnsproblem. Det setter dype spor. Mobbing skader elevers læring, helse og livskvalitet – også på lang sikt. Derfor er vårt klare utgangspunkt at mobbing ikke skal skje.

Både vi som politikere, foreldre og alle voksne ute på skolene har et felles ansvar for å redusere mobbing.

Regjeringen har gått igjennom hele mobbepolitikken for å se hva vi kan gjøre bedre. Vi konsentrerer innsatsen særlig om tre hovedområder: For det første satser vi på kompetanseheving i skoler, barnehager og kommuner. Alle skoler skal vite hva de skal gjøre for å forebygge mobbing og hjelpe de som blir mobbet, og vi vil lovfeste en nulltoleranse mot mobbing. De skolene og kommunene som sliter mest med mobbing skal få hjelp til å bli bedre.

For det andre så skal vi gi bedre støtte og veiledning til mobbeofre og deres familier. Det skal være enkelt å finne hjelp. Elevenes rettigheter må oppfylles i praksis og ikke bare på papiret, og vi foreslår derfor å innføre en plikt for skolene til å informere elever og foreldre om deres rettigheter. Både elever og foreldre må kjenne til hva de kan kreve av skolen, og hvordan de kan ta saken videre dersom de mener skolen ikke oppfyller sin plikt.

Det tredje hovedområdet er derfor at de som mobbes skal sikres et sikkerhetsnett utenfor skolen som kan gi hjelp raskt og riktig hvis ikke skolen selv klarer det. For mange elever og foreldre som opplever mobbing får i dag ikke den hjelpen de trenger og har krav på. Derfor vil regjeringen skjerpe regelverket for skolene når det gjelder oppfølging av mobbesaker, og gjøre det mulig å gi dagbøter til skoler og kommuner som ikke gjør jobben godt nok. Vi har styrket fylkesmannen slik at de kan gi bedre hjelp og støtte til barn og unge som mobbes og være det sikkerhetsnettet som trengs.

Til sammen skal den nye mobbepolitikken bidra til både mindre mobbing og at de som blir mobbet skal få bedre hjelp. Gjennom tydelig plassering av rettigheter og ansvar sier regjeringen klart i fra at mobbing i skolen ikke skal skje, det skal nytte å si fra og regelverket skal virke for elevene.

Foto: Marte Garmann