Foto: Rune H. Rasmussen

Skaper folkebevegelse mot mobbing

Trygg i Fjell har med sitt fokus på kunnskapsheving, felles innsats og kontinuerlig arbeid etablert et forbilledlig arbeid mot mobbing. Det har skapt nasjonal oppmerksomhet.

I 2014 så den politiske ledelsen i Fjell kommune på Sotra at det var nødvendig å gjøre noen grep. Den årlige Elevundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet viste at kommunen hadde utfordringer knyttet til mobbing. Skolesjefen opprettet derfor en arbeidsgruppe som startet et femårig prosjekt med mål om å forebygge og redusere omfanget av mobbing i kommunen.

Nå, tre år seinere, er mobbetallene kraftig redusert, og i februar ble det i regi av Trygg i Fjell holdt en stor nasjonal mobbekonferanse og et stort Bruk Hue-arrangement i Sotra Arena, der blant annet kunnskapsministeren deltok.

Guttorm Helgøy, som er i prosjektledergruppen i Trygg i Fjell sammen med Jogeir Sognnæs og Marianne Gjerstad, er likevel tydelig på at arbeidet ikke handler om happenings og mobbestatistikk.

– Det er klart at det er viktig og gledelig å se at arbeidet har en effekt, og at vi kan vise utad hva vi har gjort, men vi har lite fokus på dette i det daglige arbeidet. For oss handler det om de kontinuerlige tiltakene som gjør det mulig å avdekke og håndtere mobbing. For barn som utsettes for mobbing er det lite relevant hvor mange som mobbes. For dem er problemet 100 prosent.

Samhandling mot mobbing

Grunntanken bak Trygg i Fjell er å mobilisere foreldre, lærere, ledere og andre voksne, og å skape en samhandling mot mobbing på alle arenaer der barn ferdes i hverdagen.

– På samme måte som en lærer ser mobbing i skolegården, så vil en trener på fotballbanen, en bussjåfør på skolebussen og en pappa i et bursdagsselskap kunne plukke opp ting som foregår, sier Helgøy.

Arbeidet i Trygg i Fjell er basert på det afrikanske ordtaket som sier at «det kreves en hel landsby for å oppdra et barn», samt slagordet «kunne – ville – våge – handle».

– Med grunnleggende kunnskap om mobbing, mot og vilje til å gripe inn og samhandle med barn, foreldre og nærmiljøet, da står man godt stilt til å skape et bedre sosialt miljø blant barn og unge.

Beredskapsteam

Siden starten har Trygg i Fjell drevet tiltak i forhold til skolen, barnehager og idrettslag. Prosjektlederen forteller at arbeidet startet i det små, og at man gradvis har prøvd ut og utvidet tiltakene.

– Vi har etablert et eget beredskapsteam for psykososialt arbeid i Fjell kommune. Det består i dag av åtte fagpersoner som er tilgjengelige for foreldre, barnehager, skoler og idrettslag. Vi bistår både i dialog og konkrete saker, gir støtte og innspill, og leverer kompetanse som kan tas med videre.

– Det finnes gode programmer mot mobbing, som Dinosaurskolen og De utrolige årene for barnehagen, og Olweus, Zero og Respekt i skolen, men de forteller ikke så mye om hvordan man rent praktisk avdekker og håndterer mobbing, sier Helgøy.

Dette kan dreie seg om enkle verktøy rundt problemstillinger som «hva er en mobbeobservasjon» og «hva gjør jeg når jeg ser mobbing».

– I utarbeidelsen av disse er kompetansen fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger en avgjørende ressurs for arbeidet til Trygg i Fjell, understreker prosjektlederen.

Rent konkret tilbyr Trygg i Fjell kompetanseheving i form av opp-læring og støtte. Dette gjøres i form av regelmessige samlinger for ressurspersoner i idrettslag, barnehage og skole – og nylig også tilknyttet konfirmasjonsundervisning. I tillegg er beredskapsteamet tilgjengelig som en støttespiller for alle som opplever utfordringer eller har spørsmål rundt mobbing.

Stor oppslutning

Siden starten er det arbeidet opp mot barnehager som har hatt størst progresjon.

– I starten var målet å få med to barnehager på et pilotprosjekt, men etter det første informasjonsmøtet meldte 18 barnehager seg på. I dag er 23 av 25 barnehager i kommunen med i det som er blitt et fast tiltak, og det gjelder både de kommunale og private barnehagene, forteller Helgøy.

– Ingrid Lund, som har forsket på mobbing i barnehager, sier at i hver barnehage er det gjennomsnittlig to barn som ikke får være med å leke. Dette stemmer godt med våre erfaringer. Jeg pleier litt flåsete å si at når vi startet arbeidet var målet å få flere mobbesaker. Vi vet at det foregår mobbing i barnehager, men vi vet for lite om hvordan man avdekker det.

I grunnskolen jobber alle skolene i Fjell kommune ut fra et mobbeprogram – Olweus, Zero eller Respekt. Trygg i Fjell forsterker dette arbeidet gjennom beredskapsteamet, årlige samlinger for utnevnte ressurspersoner på hver skole, samt mulighet til å bestille egne opplegg etter behov.

Når det gjelder idrettslagene som er med i prosjektet, så arbeides det opp mot Fair Play-koordinatorene i klubbene.

– I idrettslag er det noen utfordringer i forhold til frivillighet, med mange utskiftninger av ressurspersoner. I den sammenheng er det viktig å etablere noen rammer, slik at vi leverer fra oss kompetanse som den som har rollen som koordinator kan føre videre.

Råd til andre

Med de resultater og det engasjementet som har blitt vekket i Fjell kommune, vil Trygg i Fjell forhåpentligvis inspirere andre kommuner i landet til å starte et lignende arbeid. I den sammenheng har prosjektlederen noen råd.

– Som med all god implementering må viljen være der på toppen, både politisk og på ledelsesnivå. Man må se den menneskelige og økonomiske gevinsten av gode tiltak mot mobbing. Samtidig må man tørre å ta små skritt og prøve ut tiltakene. Like viktig er det at man er ydmyk for at mobbing skjer over alt, også hos en selv, og at man må gjøre noe med det.

Videre fremhever Trygg i Fjell det felles ansvar skole og hjem har i arbeidet mot mobbing. Guttorm Helgøy oppfordrer foreldre til å benytte seg av foreldremøtene på skolen til å samkjøre og mobilisere hverandre.

– Tør vi å ta opp telefonen og ta kontakt med andre foreldre eller skolen når det oppstår en bekymring? Vår erfaring er at foreldre gjerne vil vite om det dersom barna er involvert i noe, eller hvis det er et problem i klassen. Bli enige om hvordan det er hensiktsmessig å ta kontakt med hverandre når det oppstår en bekymring.

– Man kan også jobbe i Foreldrerådet (FAU) og iverksette bredere tiltak som går fra Foreldrerådet til det kommunale foreldreutvalget (KFU).

Helgøy påpeker at med økt foreldreengasjement er det fare for at en konflikt kan oppstå og eskalere, og han vil da minne på følgende:

– Hvis ikke vi voksne kan snakke sammen, hvordan kan vi da forvente at elevene skal klare det?

Hvis foreldredialog viser seg å være vanskelig, da er det viktig at foreldre har et sted å henvende seg i tillegg til skolen. Her har beredskapsteamet en viktig rolle, og prosjektlederen forteller at de er overrasket over hvor mange henvendelser de får fra foreldre utenfor kommunen.

– Foreldre har et stort behov for hjelp og støtte. Når vi gjennomfører opplegg for foreldre bruker vi pausene til å lytte til folks historier.

Langt igjen

Helgøy er tydelig på at selv om man har gode resultater i Fjell, så har arbeidet mot mobbing en lang vei å gå.

– Vi trenger blant annet mer fokus på videregående skole. I Hordaland har vi et dyktig mobbeombud i Mari-Kristine Morberg. Hun har gjort seg erfaringer som viser at vi har en jobb å gjøre i forhold til de litt eldre ungdommene.

Trygg i Fjell har også et ønske om å inkludere skolebussjåfører i arbeidet, ettersom de har en unik posisjon på en arena der man vet at mobbing foregår.

– I Fjell opplever vi et stort engasjement der mange vil hjelpe, både blant fagfolk og foreldre. Men selv om vi har kommet et stykke på vei, er det fortsatt mye å hente for skape et helhetlig oppvekstmiljø der alle ressurspersoner i barns og unges hverdagsliv har en kompetanse som gjør dem i stand til å oppdage og håndtere en mobbesituasjon til det beste for alle parter.

Les mer på tryggifjell.no

Trygg i Fjell-modellen

Trygg i Fjell-modellen er et enkelt verktøy som tilbyr informasjon om forebygging, avdekking, håndtering og etterarbeid i forhold til mobbing, rettet mot ulike målgrupper – barn/unge, foresatte, skole, barnehage, helse og fritid. I modellen finner du informasjon om ressurser, tjenester, lovverk og annet nyttig i et målrettet arbeid for å avdekke og håndtere mobbing.

Modellen er tilgjengelig på modellen.tryggifjell.no

100 prosent oppmøte

Som en del av Trygg i Fjell har Fjell kommune inngått en femårig avtale med Barnevakten om årlig gjennomføring av foredragsmodellen «100 prosent oppmøte» på 5. og 8. trinn på alle 16 skolene i kommunen. Dette er et opplegg der foreldre og elever møtes til felles samling om nettvett på kveldstid.

Les mer om Barnevaktens foredragstilbud

Foto: Prosjektledergruppen i Trygg i Fjell: Jogeir Sognnæs, Marianne Gjerstad og Guttorm Helgøy.