Foto: Shutterstock / insta_photos. Bildet viser en gutt med datamaskin på skolen.

Én elev i hver klasse blir digitalt mobbet på ungdomsskolen

I det første året på ungdomsskolen blir én elev i hver klasse mobbet digitalt av medelever. Eller mer presist: 3,3 prosent i 7. trinn, i gjennomsnitt. I tillegg kommer ikke-digital mobbing på skolen eller mobbing utenfor skolesammenheng.

Hvert år utfører Utdanningsdirektoratet «Elevundersøkelsen», nå er tallene for 2021 klare. Flere hundre tusen elever er blitt spurt. Undersøkelsen er frivillig fra 5. trinn og oppover til og med ut videregående skole, og er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Undersøkelsen tar for seg både læringskultur og mobbing.

Alle tall handler om hva som skjer når elevene er på skolen eller skoleveien. Er du ute etter hvor mange barn som blir mobbet på fritiden, kan du ikke se på denne undersøkelsen.

Hovedtall om mobbing på skolen:

 • 4,6 prosent av elevene blir mobbet av andre elever på skolen. Dette er ganske så likt med året før (4,5 prosent).
 • 2,2 prosent av elevene blir digitalt mobbet på skolen. To år tidligere, altså i 2019, var tallet 1,8 prosent. Det har altså vært en viss stigning i digital mobbing på skolen i koronaperioden.

Skolemobbing synker desto eldre elevene blir. I femte trinn er det nesten 11 prosent som blir mobbet. I slutten av videregående faller det til drøye 2 prosent.  (Se side 7 i denne pdf-en.)

3,3 prosent av elevene i 7. trinn opplever digital mobbing på skolen

Tallene viser mobbing som foregår i skolesammenheng, her er tall for 7. trinn:

 • Opplever mobbing på skolen: 7,9 prosent
 • Mobbes av andre elever: 6,6 prosent
 • Mobbes av voksne på skolen: 1,1 prosent
 • Mobbes digitalt: 3,3 prosent
 • Mobbes digitalt på offentlig skole: 3,3 prosent
 • Mobbes digitalt på privat skole: 3,7 prosent

Tallene gjelder mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere. Man kan ikke summere tallene i punktlisten over.

Undersøkelsens definisjon av mobbing:

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen stygge ting og erte, holde en annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast.»

Her er skolemobbing i 7. og 10. trinn, sortert etter fylker og skoler. Tallene her viser mobbing generelt og ikke digital mobbing spesielt.

I denne delen av undersøkelsen kan du skille mellom gutter og jenter (velg i venstremenyen) og se hvor mange som blir digitalt mobbet på skolen:

 • 3,4 prosent av jentene blir digitalt mobbet på skolen i 7. trinn.
 • 2,4 prosent av guttene blir digitalt mobbet på skolen i 7. trinn.

Hva slags digital mobbing?

Tallene nedenfor gjelder alle elevene i alle trinn fra femte klasse til det første året på videregående skole, og kun dem som blir mobbet digitalt:

 • 7 av 10 sier at de blir kalt stygge ting. (72,5 prosent)
 • 4 av 10 sier at de blir holdt utenfor eller baksnakket. (37,9 prosent)
 • 4 av 10 som blir  mobbet digitalt, blir også mobbet på andre måter av medelever. (43,8 prosent)
 • 3 av 10 sier at noen spredde ting på nettet som såret dem. (31,5 prosent)

Tallene over er hentet fra denne nettsiden, se mellomtittel «Digital mobbing».

Du finner en egen rapport om mobbing i skolen her, se side 19 for digital mobbing.

Mer om Elevundersøkelsen

Det er som sagt Utdanningsdirektoratet som står bak den årlige «Elevundersøkelsen».

Eksempler på spørsmål i undersøkelsen:

 • Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?
 • Hører skolen på elevenes forslag?
 • Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene?

Noen av spørsmålene er ikke spørsmål, men påstander der elevene må svare i hvilken grad de er enige. Dette blir omregnet til et tall. Skal du selv grave deg inn i undersøkelsen, må du derfor være oppmerksom på at noen ganger leser du et prosenttall andre ganger leser du et poengtall.

La oss ta spørsmål om arbeidsro som et eksempel på poengtall:

Er det god arbeidsro i timene? Her kunne elevene velge et av disse svarene som ble gitt poeng fra 1 til 5: Helt uenig – Litt uenig – Verken uenig eller enig – Litt enig – Helt enig.

Elevene i 7. trinn svarte i gjennomsnitt 3,4.  Det betyr at de svarte «Verken uenig eller enig».

Man kan tolke 3,4 til at det er en del bråk i timene, men at det ikke er fullstendig krise. Tallet 3,4 trekker i retning av at elevene nærmer seg at de er «litt enig» i påstanden om at det er arbeidsro.

Du kan grave mer i læringsmiljø for 7. trinn og 10. trinn her. Der kan du velge fylke eller kommune eller til og med en bestemt skole. Et eksempel: 7. trinn på Haugenstua skole i Oslo ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder arbeidsro i timene, her er tallet 3,7.

Tar man med alle trinnene som deltok i undersøkelsen, også videregående skole, er bildet slik: Rundt 61 prosent svarer at de er litt eller helt enige i at det er god arbeidsro i timene.


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer og plussartikler: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.