Foto: Shutterstock.com

Hvor normalt er det å sende nakenbilder blant unge?

Medietilsynets ferske barn og medier-undersøkelse viser at 13 prosent av unge i alderen 13-18 år har sendt nakenbilder av seg selv i løpet av det siste året. Samtidig har 18 prosent opplevd seksuelle krenkelser på nett, men ungdom har også blitt flinkere til å reagere.

– Seksuelle krenkelser blant ungdom må tas mer på alvor. Det ønsker også de unge selv. De seksuelle krenkelsene vi har sett ungdom utsettes for er utbredt, det er grovt, og får store konsekvenser for mange, sier Anne Lindboe fra Barneombudet i en artikkel på barneombudet.no.

Andelen som deler nakenbilder øker med alderen

Av unge som deler nakenbilder, viser Barn og medier-undersøkelsen 2018 at andelen øker fra 13 til 15 år, både blant gutter og jenter. Blant jentene er det 15-åringene som i størst grad har delt slike bilder (20 prosent), mens det for guttene er høyest andel blant de som er 18 år (25 prosent). Det er forholdsvis få forskjeller mellom kjønnene, bortsett fra hos 18-åringene (der 25 prosent av guttene har delt nakenbilder, mot tolv prosent av jentene).

Når man sammenligner med undersøkelsen fra 2016, ser man at tallene er relativt stabile – med en tendens til en viss økning blant 13-14-åringene.

De som sender nakenbilder, gjør det stort sett til noen de kjenner. Jenter sender oftest til kjæresten, mens guttene i større grad deler med en jentevenn. Under én av ti jenter og gutter sendte nakenbilder til ukjente, og noen flere jenter enn gutter sendte slike bilder til noen de bare kjenner fra nettet (20 mot 14 prosent).

Flere jenter får seksuelle kommentarer

Når det gjelder seksuelle kommentarer, ser vi imidlertid betydelige forskjeller mellom kjønnene. Mens 26 prosent av jentene i alderen 13-18 år har opplevd å få kommentarer som de opplever som sårende, ubehagelige eller krenkende, har bare ti prosent av guttene opplevd det samme.

Størst forskjell er det blant 16-åringene. Her har hele 34 prosent av jentene opplevd å få seksuelle kommentarer, mot åtte prosent av guttene.

Barn og ungdom føler presset på å dele seksualiserte bilder

Deltagerne i undersøkelsen ble også spurt om de følte seg presset til å sende nakenbilder. Her svarte 30 prosent av jentene at de følte seg presset noen ganger, mens syv prosent følte seg presset flere ganger. Av guttene følte seks prosent seg presset noen ganger, og fem prosent flere ganger.

De fleste av både gutter og jenter følte seg ikke presset (83 prosent gutter og 58 prosent jenter).

Lite involverte foreldre

Undersøkelsen viser også at foreldre ofte ikke vet hva deres barn deler på nett, og hvem de prater med. Bare seks prosent av foreldrene til 13-18-åringer svarte at de kjenner til at barna deres har fått seksuelle kommentarer.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet synes det er urovekkende, og mener foreldre bør komme på banen.

– Gapet er altfor stort mellom hvor mange unge som har fått ubehagelige seksuelle kommentarer og antallet foreldre som er klar over hva som skjer. Her må både foreldre og profesjonelle voksne rundt ungdommer på banen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en artikkel på medietilsynet.no.

Flere unge reagerer på seksuelle kommentarer

Det kommer også frem at flest jenter tar grep når de får seksuelle kommentarer som virker støtende, mens gutter som oftest overser. Mens 59 prosent av jentene blokkerte den som sendte kommentaren, gjorde 25 prosent av guttene det samme. Det var også flere jenter enn gutter som fortalte om det til en venn eller søsken (39 mot 11 prosent). Samtidig var det kun elleve prosent som sier de fortalte til en voksen eller foreldre hva som hadde skjedd.

Undersøkelsen viser også at antallet som blokkerer eller lignende er doblet siden siste undersøkelse i 2016. Det vil si at ungdom heller blokkerer enn å si ifra til foreldre eller voksne.

– Dette tyder på at flere unge reagerer, og det er bra. Likevel er det for få som sier fra til en voksen. Vi er opptatt av at foreldre og andre voksne rundt de unge må ta ansvar, og i større grad snakke med ungdommene om disse problemstillingene, sier Mari Velsand og Anne Lindboe i en artikkel på medietilsynet.no.

Om Barn og medier-undersøkelsen 2018

  • Tallmateriale hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2018, gjennomført av Sentio Research på vegne av Medietilsynet
  • Det er samlet inn svar fra 4 805 barn i alderen 9-18 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. For å oppnå et mest mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. Feltarbeidet foregikk i oktober og november 2017
  • Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus på foreldre til barn i alderen 1-18 år. Dette både for å avdekke gap i digital mediebruk, kompetanse og holdninger, samt foreldrenes kunnskaper om barnas nettbruk og erfaringer. Totalt 2171 foreldre har svart på undersøkelsen
  • Barn og medier-undersøkelsen 2018 vil publiseres i deler de nærmeste månedene

Les mer om undersøkelsen på Medietilsynet sine nettsider

Tallgrunnlaget for undersøkelsen (som angår seksuelle kommentarer og deling av nakenbilder) finner du her