Foto: Barnevakten / Shutterstock

Politiet kan inndra barns telefoner

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Likevel kan politiet ta telefonene til yngre barn dersom de benyttes til å oppbevare eller dele nakenbilder av personer under 18 år.

En gutt på tretten år mottok et bilde som viste ei jente på samme alder, på bildet kunne man se et av brystene hennes. Gutten kjente igjen jenta, tok skjermdump og delte med to venner, selv om han visste at det var ulovlig.

Forenklet sagt er seksualiserte nakenbilder av personer under 18 år ulovlig å ta, oppbevare eller dele.

Det er et unntak i loven: «Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.» (§ 311)

En trettenåring faller utenfor dette unntaket som gjelder barn fra 16 år. Uansett må det generelt være gitt samtykke både i første runde og eventuelt ved deling til andre.

Gutten fikk ikke bildet tilsendt fra jenta, men fra en tredjeperson. Det står i dommen: «Biletet var motteke frå ein kjenning av A.» Og videre står det, fra behandlingen i lagmannsretten, at gutten kjente igjen jenta selv om ansiktet ikke var synlig. Det står også at gutten tok kontakt med jenta og fortalte om bildet. Men dommen fra Høyesterett sier ikke noe mer om denne tredjepersonen som sendte nakenbildet i første omgang. Denne tredjepersonen kunne ha fått samme straff som trettenåringen.

Det er mulig ordet straff ikke er juridisk presist å bruke ved inndragning av gjenstander, men folk flest, samt den det gjelder, vil kanskje bruke et slikt ord. «Inndraging er ikkje straff etter intern norsk rett», skriver Høyesterett.

Jenta ba gutten flere ganger om å slette bildet, men det gjorde han ikke. Derimot krevde han penger av jenta for å slette. Hun betalte først 70 kroner via Vipps og deretter 100 kroner – og ba om at han skulle slette bildet.

Saken ble meldt til politiet som bestemte at guttens telefon skulle inndras.

Muligheten for å inndra gjenstander, står i straffelovens paragraf 69. Den sier at en gjenstand kan inndras hvis de er brukt til straffbare handlinger eller det er fare for at gjenstanden kan bli brukt til en straffbar handling.

Politiet dro ut samme dag for å hente telefonen. Gutten ga fra seg telefonen etter noe diskusjon. Han lånte så farens telefon en tid før han fikk ny mobil fra foreldrene.

Vergene til gutten nektet å følge inndragningsforelegget, de mente at inndragningen i tilfelle skulle være midlertidig og at gutten burde få tilbake telefonen senere. Guttens forsvarer argumenterte med at siden gutten var under den kriminelle lavalderen på 15 år, så var det ikke hjemmel for å inndra noe fra ham. Subsidiært mente forsvareren at inndragning var «unødvendig og disproporsjonalt».

Saken gikk så til tingretten som mente at telefonen ikke skulle inndras.

Påtalemakten anket saken til lagmansretten som landet på at inndragning var innafor. «Påtalemakta har i korte trekk gjort gjeldande at dommen frå lagmannsrettens er korrekt. Det er heimel for inndraging i straffelova § 69 – og denne heimelen bør nyttast.»

Saken gikk til Høyesterett som enstemmig kom til at det er hjemmel for å inndra telefonen til gutten.

Gutten ble dømt i Høyesterett «til å tåle inndragning av en Iphone mobiltelefon».

Denne hjemmelen står faktisk i paragraf 67:

«Inndragning foretas selv om lovbryteren manglet skyldevne etter § 20, eller ikke utviste skyld. »

«Skyldevne» er forklart i paragraf 20: «Den som på handlingstidspunktet er under 15 år, er ikke strafferettslig ansvarlig.»

Dommen i Høyesterett gir en mal for mulig reaksjon fra myndighetene i lignende situasjoner. Selv om barn under 15 år ikke kan straffes, kan myndighetene likevel inndra gjenstander som benyttes til handlinger som er straffbare for barn over 15 år.

En inndragning må være forholdsmessig, politiet kan ikke inndra en bil hvis forbrytelsen gjelder at man har tatt med en vinflaske for mye i tollen. I denne saken, som gjaldt bilder som seksualiserer barn og der barnet utsettes for pengeutpressing, landet altså retten på at inndragning av telefonen var forholdsmessig riktig.

Her er dommen.

Les mer:

(Hovedbilde øverst: Barnevakten / Shutterstock)