Foto: Barnevakten

«Skjermet barndom?»

Rapporten «Skjermet barndom?» er basert på to undersøkelser blant foreldre og lærere om barns skjermbruk. Lenke til hele rapporten finner du lenger ned.

NLA Høgskolen er faglig ansvarlig for gjennomføringen av forskningsprosjektet og rapporten. Dette ble gjort på oppdrag for Barnevakten som er en fri stiftelse som informerer og gir råd om barns mediebruk. Barnevakten ønsket i forbindelse med fagfornyelsen i skolen mer informasjon om barns skjermbruk og betalte NLA Høgskolen for å frembringe fakta om dette. Rapporten bygger på to undersøkelser, én blant foreldre og én blant lærere i 1.-10. trinn.

Forskergruppen har bestått av:

 • Hans Olav Hodøl (førstelektor)
 • Ingvild Thu Kro (høgskolelektor)
 • Øyvind Økland (professor)
 • Margunn Serigstad Dahle (førstelektor)

Barnevaktens kontaktpersoner har vært:

 • Leif Gunnar Vestbøstad Vik (daglig leder)
 • Kjellaug Tonheim Tønnessen (faglig leder)

Undersøkelsene ble gjennomført høsten 2019 ved hjelp av digital kontakt med over 10.000 respondenter som svarte anonymt, fordelt slik:

 • 10.427 respondenter blant foreldre til barn i grunnskolen
 • 658 grunnskolelærere

Rapporten ble offentlig tilgjengelig 11. februar 2020 på Safer Internet Day i Bergen som ble arrangert av Barnevakten med flere.

Rapporten er på 86 sider.

Hva sier rapporten?

Forskerne skriver i rapporten:

«Foreldreundersøkelsen synliggjorde behov for kunnskap, råd og veiledning på flere områder i forhold til barnas mediebruk. Tydeligst er ønsket om konkrete og klare råd relatert til tidsbruk, aldersgrenser og praktisering av regler, samt behovet for mer teknisk kunnskap om sikkerhet, filter og smarte innstillinger. Mer kunnskap så vel som veiledning og konkrete råd om nettvett og nettmobbing er også sterkt etterspurt, mens dette ikke er fremtredende i forhold til medienes innholds- og verdiformidling. Det er betydelig samsvar mellom funnene i foreldreundersøkelsen og relevant, aktuell forskning, samtidig som de behov og holdninger som identifiseres, har gjenklang i mediebildet.

I lærerundersøkelsen ga respondentene uttrykk for ressursbehov på en rekke områder. Dette gjelder særlig i forhold til nettmobbing, problematisk nettbruk, mediepåvirkning og selvbilde, samt overgrepsproblematikk. Videre ble behov for ressurser om kildekritikk så vel som skjermbruk og helse løftet fram, i tillegg til ønske om ressurser for samtaler om gaming, e-sport og mediefortellingene i spill, film og TV-serier. De ulike behovene som her kommer til uttrykk, samsvarer med sentrale trekk ved samfunnsutviklingen og aktuell debatt. De fleste lærerne er ellers kjent med sentrale tilgjengelige ressurssider.

I Fagfornyelsen 2020 løftes nettvett og digital dømmekraft fram som vesentlig digital kompetanse både for hjem og skole, noe som også gjenspeiles i de to undersøkelsene. Begrepet digital danning, som innebærer en overordnet kulturell kompetanse med vekt på å utvikle barnets/elevens identitet samt evne til refleksjon og forståelse av seg selv og andre i en digital kulturell kontekst, er imidlertid fraværende i Fagfornyelsen. Rapporten anbefaler at digital kompetanse også relateres til digital danning, som et bredere og mer helhetlig konsept både for oppdragelsen i hjemmet og for opplæringen i skolen.»

Noen stikkord fra rapporten

Mediehverdagen, oppdragelsen og opplæringen

 • Barns mediehverdag
 • Skjermen i sentrum
 • Sosiale medier og spill i særklasse
 • Foreldrene og oppdragelsen
 • Skolen og opplæringen

Foreldreundersøkelsen – spørsmål og hovedfunn

 • Kartlegging
 • Grensesetting
 • Sosiale medier
 • Samtaler om skjermbruk
 • Holdninger til skjermbruk
 • Kompetanse om skjermbruk
 • Respons på påstander (I)

Lærerundersøkelsen – spørsmål og hovedfunn

 • Skjermen i klasserommet
 • Samarbeid skole-hjem
 • Ressurser om nettvett
 • Sosiale medier og grensesetting
 • Respons på påstander
 • Ansvarsfordeling skole-hjem
 • Respons på påstander (II)

Foreldre- og lærerundersøkelsene – sentrale refleksjoner

 • Skjermbruk og grensesetting
 • Skjermbruk og digital dømmekraft
 • Skjermbruk og digital danning
 • Skjermbruk og samarbeid skole-hjem

Du kan leste ned rapporten her:

Skjermet-barndom-RAPPORT

Vis Forskning