Gøy på nett: Undervisningsopplegg i nettvett for 1. – 4. trinn

"Gøy på nett" er for elever i 1.-4. trinn og har tilrettelegging for elever med autisme, ADHD, Tourettes syndrom. Den egner seg både i helklasse, mindre grupper og for undervisning en til en.

Gå til ressursen her

Gjennom «Gøy på nett» skal barnet få:

 • Anerkjenne sine interesser for digitale medier
 • Konkret læring og oversikt over enkle regler i nettvett
 • Bruke reglene i ulike situasjoner og oppøve gode holdninger
 • Hjelp til å reflektere over situasjoner og egne holdninger i møte med fremtidige digitale utfordringer

Gøy på nett har eleven og elevens skjermbruk i fokus. Læreren har stor mulighet til å tilpasse læremiddelet til den enkelte elev, deres kognitive nivå, deres erfaringer med skjerm, medelevers skjermbruk og foreldrenes digitale praksis på hjemmebane.

Digitalt læremiddel

Gøy på nett er et digitalt læremiddel som kjøres gjennom plattformen LearnLab. Læreren styrer framdriften i oppgavene fra sin skjerm og eleven/e deltar på egen skjerm. Gjennom film, quiz, match og andre interaktive steg, blir eleven engasjert til å lære hvilke regler samfunnet har satt på hva som er greit å gjøre på nett og hva som ikke er lovlig, bli mer bevisst på sin egen holdning til skjermbruk og vurdere hvordan en kan være med å bidra til at andre også har det fint på nett. Altså: En økt bevissthet for å bidra til at nettet er et sted der det er gøy å være! Oppgavene kan også skrives ut på papir om det er en mer egnet undervisningsform.

Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest , Statped og Learn Lab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer her for å styrke din egen kompetanse som lærer i nettvett og digital dømmekraft

Flere nivåer

Gøy på nett er bygd opp ved at hvert tema har en sosial historie som illustrerer et dilemma og hva som kan være lurt å gjøre. Temaet er utvidet med ulike oppgaver, på ulike nivå, slik at barnet kan jobbe variert med temaet med mål om en gradvis oppøvelse av digital dømmekraft. Ønsket er at eleven kan gå fra å se på nettvett som regler, til selv å være med og reflektere og anvende gode strategier gjennom egne holdninger og verdier.

Dette innebærer blant annet viktigheten av å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne ta andres perspektiv i den digitale verden. Etter hvert som elevgruppen utvikler ferdigheter og holdninger, vil læreren kunne gjenta deler av undervisningen og tilpasse den til et høyere nivå. De enkleste oppgavene er visualisert slik at eleven ikke trenger å kunne lese og skrive.

Refleksjon kan gjennomføres ved å benytte seg av supplerende undervisningsmateriell som du finner i databasen for norske læringsressurser i nettvett her.

Pedagogisk tilrettelegging

Gøy på nett er tilrettelagt med tanke på at en hel klasse skal sammen kunne tilegne seg digital dømmekraft og godt nettvett. Derfor er tekstene, bildene, ordene og framdriften i hvert tema utarbeidet for å også gi elever med nevroutviklingsforstyrrelser glede av undervisningen. Læringsressursen er tilpasset elevgruppens behov for:

 • Visualisering
 • Konkretisering
 • Tydeliggjøring av egne og andres perspektiver
 • Hjelp til strategier
 • Repetisjon
 • Visuelle regler
 • Tilpassede oppgavenivå
 • Hjelp til refleksjon
 • Trygghet og mestring – økt innsikt i hva som er lurt å gjøre i ulike situasjoner

Dette er temaene i «Gøy på nett» fra 1. – 4. trinn

1. Skjermtid – Hvordan få til en god balanse mellom skjerm og andre aktiviteter?

Hvordan kan barnet få en god balanse mellom skjerm og andre aktiviteter? Barnet skal lære normer og øve på strategier for avslutning av skjermtid. Kunne planlegge egn skjermtid og kunne avslutte selv.

2. Aldersgrenser – Hvilket innhold passer for meg og min alder?

Hvordan kan barnet få tilpasset innhold på skjermen til modenhet og alder? Barnet skal lære hva aldersgrenser er, hvorfor det finnes aldersgrenser. Barnet skal øve på strategier for å kunne selv tilpasse innhold slik at nettet blir et sted med glede, avslapning og underholdning, samt læring og et sted å utforske verden.

3. Deling – Hva deler jeg med andre? Og hva deler andre med meg?

Hvordan kan barnet utvikle strategier for å dele innhold på nettet som er bra for andre? Hvordan kan barnet stanse videredeling fra andre der innholdet er med på å skade andres velferd? Vi lærer regler for deling av bilder, tekst og video.

4. Vennskap – Hvordan være en god venn på nett?

Hvordan være en god venn på nett? Regler for hvem som er en venn på nett og hva som kjennetegner det. Hvordan kan jeg vite at en nettvenn er en jeg kan stole på?

5. Følelser – Hvordan kan jeg bruke internett til å vite at jeg er verdifull?

Hvordan kan jeg bruke følelsene mine til å vurdere hva som er bra å gjøre på nett? Hvordan kan jeg bruke internett på en måte som gjør at jeg kjenner meg verdifull? Regler for hva jeg kan gjøre for å ha et godt liv på nett der jeg kjenner meg likeverdig.

Slik kommer du i gang

Gøy på nett ble presentert på SPOT-konferansen i oktober 2022. Se den her. Prosjektleder Leif Gunnar Vestbøstad Vik innleder:

Det anbefales å gjennomføre undervisningen med innlogging via Feide. Dersom du er en privatperson eller en skole uten lisens på LearnLab kan du kjøre undervisningen uten innlogging.

Gå til ressursen her

Gøy på nett finnes også for mellomtrinnet. Les mer her.