Foto: Shutterstock. Gutt sitter trist i et klasserom.

Ny læringsressurs om vold, nettvett, digital mobbing og seksualitet

Urovekkende tall viser at mange barn vokser opp under vanskelige kår. Bufdir har derfor lansert et nettsted med læringsressursen «Jeg vet» for barnehage og skoler. Her finner du filmer, oppgaver og informasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har lansert det nye nettstedet til læringsressursen Jeg vet. Nettstedet kan brukes i barnehager og skoler for å undervise barn og unge om vold og seksuelle overgrep. I tillegg finner man tips og råd som angår nettvett, se lenker lenger ned.

Foreldre kan også selv dra nytte av læringsressursen når de skal snakke med barna sine om digital mobbing og seksuelle overgrep, eller for å selv øke forståelse for temaer som angår barn og unges digitale hverdag.

Har ikke klart å nå ut til barna

Barn har rett til opplæring, rett til å bli hørt og rett til hjelp, uavhengig av hvor de bor. Man har ikke klart å innfri disse rettighetene godt nok for alle barn, mener Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

– Barn trenger kunnskap om hva vold, seksuelle overgrep og mobbing er, og kunnskap om hvordan de kan få hjelp dersom de er utsatt. ​ Barnehager og skoler har et ansvar for å forebygge og forhindre at barn utsettes for alle former for vold, seksuelle overgrep og mobbing, og gjøre barn kjent med sine rettigheter etter barnekonvensjonen. Dette er viktig for å bidra til trygge barnehage- og skolemiljø, livsmestring og god folkehelse. Bufdirs kartlegginger har vist at dagens tilbud om opplæring om disse temaene i skole og barnehage er lite systematisk og at tilfeldigheter avgjør hvilke elever som får hvilken informasjon, sier Bruusgaard.

Hun forteller at man har manglet et nasjonalt likeverdig tilbud som sikrer at alle barn får tilstrekkelig opplæring om disse viktige temaene. Bufdir har derfor utviklet Jeg vet som en løsning for dette, slik at alle barn skal få alderstilpasset og kvalitetssikret opplæring.

Inne på læringsressursen finner man videosnutter, faktatekster, samtaleoppgaver, nettoppgaver, arbeidsark og mer. Innholdet er fordelt på barnehagenivå, 1.–4. trinn, 5.–7. trinn, 8.–10. trinn og videregående skole.

Eksempler på temaer hos «Jeg vet»:

 • Hva er mobbing?
 • Hva er vold?
 • Å se og høre vonde ting.
 • Nettvett.
 • Vold i kjæresterelasjoner.
 • Seksuell lavalder og samtykke.
 • Hatprat.
 • Vold i hjemmet.
 • Digitale seksuelle overgrep.
 • Fysiske seksuelle overgrep.

Hvorfor er det nødvendig med ny læringsressurs?

Statistikken tegner et dystert bilde med mange barn som har en vanskelig oppvekst, ifølge Bruusgaard. Dette gjelder barn som blir utsatt for vold, seksuelt overgrep og mobbing.

– Over 20 prosent av ungdom i dag har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i løpet av oppveksten. Seks prosent har opplevd grov fysisk vold fra foresatte, og åtte prosent har erfart vold mellom foreldrene sine. Å oppleve fysisk eller psykisk vold fra eller mellom foreldrene, kan få alvorlige konsekvenser for barna som utsettes for dette, sier Bruusgaard.

Mobbing er også et utbredt problem, og i 2017 oppga fem prosent av barn og unge at de ble mobbet på skolen, forteller Bruusgaard. Ifølge Medietilsynets undersøkelser oppgir også så mange som 28 prosent av barn og unge at de har opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil.

15 prosent av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år, forteller Bruusgaard.

– Jenter er langt oftere utsatt enn gutter. En av fire oppgir at de ikke har fortalt om overgrep de har blitt utsatt for til noen. Det å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen gir økt risiko for et bredt spekter av psykiske og fysiske helseproblemer. Nær en av fire gutter har vært utsatt for fysisk vold fra annen ungdom det siste året og nesten fire prosent av 16–17-åringer har opplevd en form for kjærestevold, sier Bruusgaard.

Opplæringen kan starte allerede i barnehagen

For å forebygge vold, seksuelle overgrep og mobbing, må barn ha kunnskap om dette og vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp. Derfor er det viktig med systematisk opplæring i hele livsløpet til barna fra barnehage til russetid.

– «Jeg vet» kan gi barn og ungdom et språk som gjør det enklere å sette ord på vanskelige temaer og erfaringer og bidra til at de vet hvordan de kan få hjelp dersom de selv eller noen de kjenner er utsatt for eller utsetter andre for vold, overgrep eller mobbing. Økt kunnskap til barn og unge vil på sikt kunne bidra til en tryggere oppvekst og forebygging av vold og overgrep i befolkningen. Det er også et viktig bidrag inn å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø, sier Bruusgaard.

Kunnskap om barns rettigheter, lover og konsekvenser av vold er viktig for at barn skal forstå at det alltid er voksne som har ansvaret dersom de utsetter barn for vold, mener Bruusgaard.

– Alle barn trenger å vite at de har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og at voksne har en plikt til å hjelpe, sier Bruusgaard.

Skal gjøre barnehagelæreren og læreren trygg i rollen

Det finnes en rekke programmer og undervisningsmateriell allerede, og mange aktører gjør en stor og viktig innsats på dette området. Men det finnes ingen tilsvarende læringsressurser som har en like bred tilnærming til vold, overgrep og mobbing, og som er tilrettelagt for hele utdanningsløpet fra barnehage til videregående skole, mener Bruusgaard.

– Man vet fra forskning at voldsforebyggende opplæring har størst effekt når det gis over tid, og av noen som kjenner barna godt. Det har derfor vært viktig for oss å utvikle en ressurs som kan brukes av barnehagelærere og lærere, og som er godt tilpasset deres hverdag. «Jeg vet» skal gjøre barnehagelæreren og læreren trygge på at dette er noe de kan snakke med barn og unge om, gjennom å være et verktøy som skal gjøre opplæringen engasjerende og alderstilpasset, sier Bruusgaard.

Og innholdet i «Jeg vet» er tilpasset barnehagens rammeplan og kompetansemål i skolens læreplaner, slik at opplæringen enkelt integreres i ordinær undervisning i skolen eller i didaktiske opplegg i barnehage​.

– Læringsressursen vil også inneholde informasjon som kan sendes til foreldrene og lærerveiledninger som skal være til hjelp når barnehagelæreren eller læreren planlegger, strukturerer og følger opp opplæringen. Jeg vet inneholder også informasjon om hva du gjør om du er bekymret for et barn en eller ungdom, sier Bruusgaard.

Nettvett

Nettstedet har også flere sider med informasjon om nettvett, lagt til rette for 1.-4.trinn.

Digital mobbing og hatprat

Digitale seksuelle overgrep

Tips til foresatte (hentet fra siden til «Jeg vet»):

 • Det er lurt at du snakker med barnet ditt om disse temaene, enten hjemme eller i en annen kontekst som oppleves som trygg for barnet.
 • Som foresatt en du ditt barns viktigste rollemodell og støttesystem, og det er viktig at barnet opplever at det er trygt å snakke om vold, overgrep og mobbing. Det er også viktig at barnet vet at det har støttespillere rundt seg, som han eller hun kan snakke med. Dette gjelder uavhengig av alder.
 • Klikk deg gjerne rundt i «Jeg vet» for å bli kjent med de temaene ditt barn vil presenteres for i barnehagen eller på skolen.
 • Temaene i «Jeg vet» kan brukes som utgangspunkt for samtaler med barnet ditt. Det kan ofte være lærerikt å reflektere rundt disse temaene sammen.
 • Under de ulike fanene på startsiden finner du også mer informasjon om hva «Jeg vet» er, hvorfor det er viktig med forebyggende arbeid og om ulike hjelpetilbud.
Vis Ressurser