1 av 10 barn mobbes

Mobbetallene stiger. De to siste årene har andelen barn som mobbes økt fra omkring 7 prosent til omkring 10 prosent i syvende trinn, ifølge Elevundersøkelsen 2022.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak Elevundersøkelsen som stiller spørsmål til elever i 5.–10. trinn og på videregående skole. Undersøkelsen er stor med mange spørsmål. Du kan i  statistikkbanken krysse av i ulike filtre og få frem mange detaljer.

Du kan for eksempel få vite hva gutter har svart i femte trinn på private skoler til spørsmål om trivsel. Eller hva jenter har svart i sjette trinn på offentlig skole på spørsmål om de har noen å være sammen med i friminuttene. Og så videre.

For  å avgrense noe, ser vi i denne artikkelen mest på syvende trinn og tiende trinn.

De alle fleste elever trives på skolen, men de to siste årene har motivasjonen for skolearbeid gått noe ned og mobbingen noe opp. Også i året før, i 2021, var det en økning i mobbetallene.

Andel som blir mobbet, 5.-10.trinn i gjennomsnitt.
  • Gjennomsnitt for 2021-22 = 7,7 prosent
  • Gjennomsnitt for 2022-23 = 9,4 prosent

På syvende trinn i 2022 var det 9,9 prosent som ble mobbet to-tre ganger eller mer i måneden før undersøkelsen ble gjennomført. Det betyr at det er to-tre elever som blir mobbet i hver klasse i gjennomsnitt.

Andelen som blir mobbet avtar noe jo eldre barna blir. 7,4 prosent av elevene på tiende trinn oppgir at de blir mobbet.

Figuren viser at elevene også kan bli mobbet av voksne på skolen, gutter er noe mer utsatt enn jenter.

3,8 prosent blir mobbet digitalt i syvende trinn.Tallet er uavhengig av om mobbingen er gjort av personer på skolen eller utenfor skolen. Det er 0,7 prosentpoeng flere jenter enn gutter som blir digitalt mobbet.

Gjennomsnittet for digital mobbing i 5.-10- klasse er 3,6 prosent. De to foregående årene lå det på 3 prosent, så også digital mobbing har gått opp.

Summen på 9,9 prosent i figuren kommer frem slik: Elever som svarer at de blir mobbet på flere måter, telles bare én gang i totalen. I tillegg er digital mobbing utenfor skolen trukket fra.

Det er lokale forskjeller i mobbetallene. Rogaland ligger best an, 8,6 prosent blir mobbet der. Nordland er verst, der er det 11,2 prosent som blir mobbet. Tallene gjelder syvende trinn.

I tiende trinn var det 3,2 prosent som ble mobbet av voksne på skolen i 2016, dette sank til 2,2 prosent i 2020 og 2021. Men så steg det til 3,0 i 2022.

 

Et solid flertall trives på skolen, i syvende trinn er tallet 84 prosent. Men det har sunket fra 89 prosent i 2018.

I tiende trinn er det  nesten 83 prosent som trives på skolen, det er litt ned fra 2018, da var tallet nesten 85 prosent. Trivselen er best på videregående skole, der ligger den på 88 prosent.

Det er små forskjeller mellom fylkene når det gjelder trivsel på skolen. Oslo kommer best ut med 86-87 prosent for syvende trinn og tiende trinn.

I syvende trinn er det over halvparten som gleder seg til å gå på skolen. Tallet har sunket fra nesten 70 prosent i 2018 til nesten 57 prosent i 2022. Tallene for tiende trinn er 51,4 prosent i 2018 og 46,7 prosent i 2022.

Omkring halvparten gleder seg til å gå på skolen, men tallene synker. Nesten 70 prosent gledet seg i 2018, i syvende trinn. Dette har sunket til nesten 57 prosent i 2022.

Det er stadig færre elever som ønsker å lære i mange fag. I 2018 var det drøye 68 prosent av elevene som ga uttrykk for dette. Tallet for 2022 er sunket til drøye 60 prosent.  Enda verre er det med syvende trinn, det har sunket fra nesten 76 prosent i 2018 til 61 prosent i 2022.

Undersøkelsen ble gjennomført 8. november–20. desember 2022. Omkring 460.000 elever deltok. Over 58.000 gikk i syvende trinn, 2100 av disse svarte at de ikke trives i det hele tatt på skolen eller trives ikke noe særlig.

Alle tall fra Elevundersøkelsen 2022

Hovedfunn i Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen 2020

Nettmobbing og hva foreldre bør vite

Undervisningsressurser om nettmobbing