Foto: Shutterstock

Nye læreplaner i nettvett må få mer fokus på etikk

Fagfornyelsen i skolen bør gi Krle-faget mer ansvar for barns digitale ferdigheter. Det mener Barnevakten som etterlyser tydeligere pensum om å vise omsorg for hverandre i digitale medier.

Skolen får nye læreplaner og oppdaterte læringsmål høsten 2020. Da skal elevene lære mer om bruk av digitale medier enn i dag. Barnevakten er den ledende ideelle organisasjon i Norge som samarbeider med skolene om å undervise elever og foreldre om trygg og bevisst bruk av digitale medier. Over halvparten av grunnskolene har de siste fem årene brukt Barnevaktens kurs i nettvett.

Høringsfristen for innspill til den nye fagfornyelsen i skolen gikk ut 18. juni.

Krle-lærere må på nettvett-banen

I utkastet til nye læreplaner er det lagt opp til at det er samfunnsfagslærere som skal ha hovedansvaret for den digitale dannelsen til elevene. Etter Barnevaktens mening er dette et for stort ansvar å legge til et fag med et par timers undervisning i uken, og et fra før stort og vidt pensum.

Samfunnsfaget har etter Barnevaktens mening for få rammetimer til at læreren skal kunne nå målene i faget, samt dra hovedansvaret for digital kompetanse i opplæringen.

Bildet: Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Derfor foreslår vi at samfunnsfaget får ansvar for å invitere andre fag til tverrfaglig samarbeid med relevant, aldersdifferensiert opplæring i digitale kompetanse. Omfanget er stort og stadig i endring, derfor er det avgjørende at en større del av personalet på en skole er involvert i denne opplæringen, sier daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Det er også viktig at undervisning i digital dannelse sees i sammenheng og i samarbeid med eleven, hjemmet, lærerne, elevundersøkelser, klassemiljø og skolemiljø. Vi mener at flere bør og må på banen i denne opplæringen.

Barnevakten mener at det etiske perspektivet er en sentral del av nettvett og digital dannelse og foreslår derfor at udir peker ut fagene samfunnsfag, engelsk og Krle til å samarbeide om å utdanne elevene i godt nettvett.

– Vi ønsker at skolen gir elevene en etisk tilnærming til gode valg på nett. Det handler blant annet om evnen til å velge rett ved opprettelse av konto, deling av passord, aldersgrenser, personvern og hvordan reklame og algoritmer fungerer, deling og publisering av bilder og film, kommentering, likes, kroppspress og mediestyrt kroppsideal, pornografi, spill, økonomi på nett med mer.

Barnevakten foreslår i tillegg at det legges inn et nytt kompetansemål i Krle for å kunne forankre etisk refleksjon om bruk av nettet i dette faget: “Identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til det digitale liv”.

Bildet: Skjermdump av deler av Barnevaktens kommentar til høringen om nye læreplaner 2020.
Personlig og sosial utvikling

– Et tverrfaglig samarbeid mellom fagene samfunnsfag, engelsk og Krle vil etter vår mening gi hver enkelt skole mulighet til å ha et tydelig fokus på digital dannelse når lærere fra tre fag må samarbeide om utdanning i digitale ferdigheter, sier Vik.

– Digital kompetanse er noe som må modnes frem og må sees i sammenheng med personlig og sosial utvikling, både i lærerkollegiet og hos elevene. Da er det nødvendig at skolen også tar på alvor det etiske perspektiv i den digitale dannelsen der Krle-faget med sine lærere og kompetansemål har en naturlig forankring, sier Vik.

Dette spilte Barnevakten inn til fagfornyelsen, 15. juni 2019

Både organisasjoner og privatpersoner kunne kommentere høringen om nye læreplaner. Nedenfor er lenker til høringsuttalelsene hvor du ser kommentarer fra Barnevakten.