Foto: Shutterstock.com

Kildekritikk starter i barnehagen

Digitale medier har fått stadig større plass som læringsverktøy i barnehagene. Kan de ansatte i barnehagen påvirke barns kritiske medieforståelse på en positiv måte?

I 2017 trådte en ny forskrift i kraft om rammeplan for barnehagen. Fra at barnehagene selv kunne velge hvordan de ville vekte det digitale arbeidet, kom ordet «skal» inn, og gjorde at alle barnehager skal ha det som en integrert del av det pedagogiske arbeidet. Uavhengig av om man er for eller imot digital praksis i barnehagen må det nå altså være en del av praksisen til de ansatte. Allikevel er det ulike oppfatninger og meninger om hvor mye man skal vektlegge det digitale arbeidet, og ikke minst ulikt kunnskapsnivå om hvordan man praktisk gjør det.

Foto: Pia Sønstrød/Sønstrødfotografene
Marion Kvellheim er utviklingsrådgiver på kompetansesenteret for barnehage og skole i Drammen kommune.

Demokratiske borgere

Marion Kvellheim er utviklingsrådgiver på kompetansesenteret for barnehage og skole i Drammen kommune. Hun knytter barnehagens digitale praksis til verdigrunnlaget i samfunnsmandatet.

– Når vi skal bidra til å utvikle demokratiske borgere kommer vi ikke utenom at barnehagene må ta inn over seg samfunnsutviklingen i forhold til digitale medier. Dette er et stort område både som informasjonskanal, samarbeidsverktøy og kreative verktøy, hevder Kvellheim. 

Hun trekker frem at det handler om et holdnings- og kompetansearbeid blant de ansatte i barnehagen, og sier videre: 

– Barna er digitalt innfødte, og vi voksne er digitale immigranter. Vi må søke å forstå den verden de vokser opp i.

Gryende etisk forståelse

I barnehagene skal man jobbe for å gi barna en gryende etisk forståelse i møte med digitale medier.

– For meg er det enkelt, det handler om å gi barna en forståelse av hva som er rett og galt. Og knytter man det til digitale medier handler det jo blant annet om en gryende forståelse om kildekritikk. Det å opparbeide seg en kritisk holdning til informasjon man blir utsatt for. Ungene må rett og slett lære seg å stille spørsmål ved sannheter, mener Kvellheim.

«Fake news»

Det er ikke bare barn som trenger å trene på kildekritikk og opphavsrett. Flere hevder at falske nyheter har blitt en trussel mot demokratiet vårt. Kvellheim hevder at de voksne i barnehagen må trene seg sammen med barna til å være kritiske til informasjonen de finner på nett. 

– Sammen må man trene på å finne informasjon fra flere kilder, og stille kritiske spørsmål til informasjonen man finner. 

– Man må gjerne bruke internett i barnehagen, men det må brukes på en klok måte, sier Kvellheim.

– Det å bruke internett som en ressurs, men ikke som en sannsiger. Det er en ressurs for å hente inn mange perspektiver. Så må man selv plukke ut hva som er sant og hva som gir mening.

Modellering

– Rollemodell-læring er den beste læringen i barnehagen. Når man gjør det, og står frem som en god rollemodell, øker man bevisstheten hos seg selv og barna. Da gjør man det beste man kan, og man kan kanskje ikke få gjort noe mer, sier Kvellheim. 

Hun trekker også frem foreldres bevissthet. 

– Foreldre må jo selv være gode rollemodeller. De må være påkobla barns mediebruk. 

Videre trekker Kvellheim frem barnehagen som en arena hvor man sitter på kompetanse ikke alle foreldre har. Her har man mulighet til å jobbe med noe systematisk over tid. 

– Mange barn får smarttelefon i første klasse, og da kan de ha med seg noen etiske rettesnorer fra barnehagen, slik at de er mer rusta for å takle medielivet sitt, sier hun, før hun fortsetter: 

– Det er jo ikke noen rett alder å starte med opplæring på dette, men trendene viser jo at de får tilgang på den store verden veldig tidlig, og da må vi ruste de like tidlig. Da er det kanskje de pedagogiske institusjo-
nene sitt ansvarsområde.

Til slutt trekker Kvellheim frem dubestemmer.no og IKT-plan som gode ressurser for barnehageansatte. 

– På IKT-plan ligger det blant annet ferdige kompetansepakker man kan bruke rett inn i arbeidet med barna i barnehagen. Dubestemmer har gode filmer som kan brukes for å bevisstgjøre både barna, ansatte og foreldrene. 

Rammeplanen i barnehagen

Noe av det som står i rammeplanen er at personalet i barnehagen skal:

  • Utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern
  • Legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
  • Vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
  • Utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna

I tillegg skal de ansatte utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

Mer informasjon om rammeplanen i barnehagen finner du hos Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Les også:

Anmeldelser av apper, spill og filmer for barn i alderen opp til seks år.

Bli medlem av Barnevakten