Foto: Shutterstock.com

Mange barn og unge reflekterer over egen skjermtid

Khalid Ezat Azam, rådgiver i Medietilsynet, forteller at de jevnlig får spørsmål fra ungdom som selv ønsker å regulere tidsbruken sin.

Foto: Kine Jensen
Khalid Ezat Azam, rådgiver i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen

Ifølge Medietilsynets undersøkelser om barns medievaner, oppgir 31 prosent av barn mellom ni og 16 år at de bruker for mye tid på mobilen, og 28 prosent mener at de bruker for mye tid på sosiale medier. I tillegg mener 25 prosent av guttene og 18 prosent av jentene i undersøkelsen, at de bruker for mye tid på spill.

– Samfunnsnormene knyttet til tidsbruk er sterke, og dette gjør at noen kan føle at de bruker veldig mye tid foran en eller annen form for skjerm, selv om de kanskje relativt sett ikke gjør dette. For noen vil det motsatte være tilfellet. Alt i alt er nok selvbevisstheten ungdom har omkring skjermtid blitt større enn tidligere. Medietilsynet får jevnlig får spørsmål fra ungdom som selv ønsker å regulere tidsbruken sin. Ungdom sender forespørsler om temaet gjennom spørsmålstjenesten Ung.no. Dette er noe vi synes er positivt, da denne bevisstheten vil kunne bidra til bedre selvregulering blant ungdom, sier Azam.

Når det gjelder barn som har utfordringer med å legge bort mobil, nettbrett og spill, så er en av foreldrenes viktigste oppgaver å vise vei som gode rollemodeller, ifølge Azam.

– Dersom voksne selv har et bevisst forhold til sin egen mediebruk, så er dette noe som barna vil legge merke til over tid. Det er i tillegg viktig å føre en aktiv dialog om hvordan man ønsker å ha det sammen i familien, og hvilke regler som skal gjelde i hjemmet, sier Azam.

Lær barn å selv regulere skjermtiden sin

En viktig oppgave foreldre har, er å hjelpe barn til å bli mer bevisst på egen skjermbruk, slik at de selv blir mer i stand til å ta kontroll over tid brukt på skjerm.

– Dette er i bunn og grunn det viktigste formålet med all regulering. Fritiden og livet til barn blir betraktelig mer selvstendig fra ungdomstiden og utover. Derfor er det viktig med et godt fundament, slik at barna etter hvert også kan regulere sine egne medievaner. Foreldre kan her bidra ved å vise vei som gode eksempler for sine barn. I tillegg avhenger dette veldig av hvilken tone man har hatt rundt mediebruken i hjemmet. Har det vært konfliktfylt og preget av krangling, eller har man snakket om mediebruk like ofte på godt som vondt? Vi mener at det er viktig at foreldre legger til opp til et godt diskusjonsklima i hjemmet, slik at man i oppveksten føler at dette er noe man kan snakke om uavhengig av hva det måtte dreie seg om, sier Azam.

Og det er gode grunner til at barn og unge bør utvikle et reflektert forhold til hvordan de bruker skjermene sine, forteller Azam.

– Det handler om å ha bevissthet rundt egen mediebruk, slik at man kan utvikle strategier og verktøy for å håndtere opplevelser og regulere tidsbruk. På denne måten får man mer kontroll over hvilken rolle mediebruken skal få lov til å spille i ens eget liv. For noen er sosiale medier og spill en veldig viktig hobby, og noe man trives med å bruke mye tid på, men for andre kan det oppleves som et mas som de egentlig skulle vært foruten, sier Azam.

Formål er viktigere enn timetall

I dagens samfunn er vi avhengige av teknologi for å fungere på skolen, på arbeidsplassen og i våre private liv. Derfor handler det i større grad om hva man bruker skjermen til fremfor å bare telle minutter og timer, sier Azam.

– Skole og lekser er aktiviteter man nødvendigvis ikke kan kutte ned på uten at det går utover karakterer og karrieremuligheter. Tiden man bruker på underholdning er derimot noe man i større grad kan definere rammene for selv. Så det vil naturlig nok bli enklere å kutte ned på denne tiden, hvis man har et behov for å redusere skjermtid for seg selv eller familien, sier Azam.

Det er flere faktorer man kan se etter hvis man er bekymret for at skjermbruken tar overhånd, sier Azam.

– Mobil og sosiale medier lar seg i større grad kombinere med hverdagen for øvrig sammenlignet med for eksempel dataspill. Derfor kan det være vanskeligere å peke på noe konkret. Den viktigste indikatoren for personen det gjelder vil nok være at det går for langt når man føler at det går utover skole, venner og familieliv, avslutter Azam.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com