Regjeringens skjermbrukutvalg: – Vi vet for lite om barn 0–5 år

Hvordan blir barn påvirket av skjermbruken i barnehage, skole og fritid? Dette skal regjeringens skjermbrukutvalg finne ut, utvalget leverte sine to første notater 15. desember 2023.

Hva er Skjermbrukutvalget?

Skjermbrukutvalget er opprettet av regjeringen og skal gi informasjon om hvordan skjermbruken i barnehage, skole og fritid påvirker barn og unge. Utvalget skal også gi innspill til politikk og behov for tiltak, spesielt for ungdom i 5.-10. trinn.

Sluttrapporten skal leveres innen 1. november 2024, men notater skal leveres underveis. Fredag 15. desember 2023 ble to temanotater levert av utvalgsleder Robert Steen til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Det første notatet gjaldt de yngste barna. Det er det notatet vi omtaler her.

Hva sier notatet «Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år)»?

Her er noen av poengene som notatet kommer med, forkortet av Barnevakten:

Foreldre er gjerne usikre på hva som er for mye skjermtid.

Det er lite forskning på de yngste barnas skjermbruk, spesielt for barn opp til ett år. Det mangler også forskning på barn som bruker skjerm med eldre søsken.

Det er en svakhet at undersøkelser om skjermbruk baseres ofte kun på hva foreldrene svarer. Barn bruker antagelig skjerm oftere enn hva som gjengis i spørreundersøkelser, for foreldre har neppe oversikt over alle gangene barna bruker foreldrenes mobil fem minutter om gangen.

Man vet også lite om foreldrenes holdninger til egen og barnas bruk av skjerm.

Vi vet for lite om skjermbruken til norske barn mellom 0 til 5 år.

Skjermbruk rett før sengetid kan ha en sammenheng med dårligere søvn.

Myndighetenes råd om å begrense skjermbruk for de yngste barna, handler ikke om skjermbruken i seg selv, men at barna må få nok fysisk aktivitet.

Helsestasjoner har normalt 14 møter med foreldre og barn opp til barnet er fire år. Allerede på fireukerskontrollen tar helsesykepleieren opp skjermbruk.

Medietilsynet og Bufdir gir konkrete skjermråd, men begrunner ikke disse med hvilken kunnskap som ligger bak.

Både Barnevakten og Redd Barna blir nevnt som frivillige organisasjoner som er et supplement til offentlige myndigheter i å veilede foreldre og de som jobber med barn og skjermbruk.

Notatet sier blant annet:

«Barnevakten er en fri og selvstendig stiftelse som formidler faglig innhold og råd om barn, unge og medier gjennom blant annet foredrag og kurs til barnehager. Redd Barna har på sin hjemmeside ulike fagsider knyttet til barn og unges skjermbruk og tilbyr blant annet undervisningsmateriell og opplæring til voksne.»

To av tre barnehager bruker digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet daglig eller ukentlig. Da lytter barna til musikk eller henter informasjon fra internett. For øvrig spiller barna spill i barnehagen, de tar bilder og ser film.

En studie viser at mødre er mindre oppmerksomme på barna når de sammen på en lekeplass og mødrene benytter smarttelefon.

I en annen studie ble samspillet mellom mødre og 6 til 12 måneder gamle barn undersøkt. Når mødrene ser på smarttelefonen reagerer barna med protest og forsøker å få mors oppmerksomhet, men etter
hvert resignerer barnet.

Notatet sier dette om studien:

Barnas reaksjon kan minne om den man ser når omsorgspersonen er mentalt fraværende, som ved depresjon.

Mødre er mer sensitive og veileder barnet bedre når de spiller sammen på et nettbrett enn når de ser på tv sammen eller leker fysisk.

Mødre er mer kritiske mot barna når de leker fysisk enn når de spiller sammen på nettbrett eller ser på tv.

Studier finner ingen sammenheng mellom skjermtid og evne til å huske, planlegge og gjennomføre aktiviteter. Men det er en negativ sammenheng mellom skjermbruk og evnen til fokusert oppmerksomhet.

Bruk av e-bøker kan ha en positiv påvirkning på barnas språkutvikling.

Myndighetenes råd til foreldre er ikke er helt samstemte. Helsemyndighetene går lenger i sine råd om de yngste barnas skjermbruk enn både Medietilsynet og Bufdir.

Les mer på Skjermbruksutvalgets egne nettsider: