Elevenes telefoner skal ikke brukes på skolene

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for bruk av telefoner og smartklokker i barneskoler, ungdomsskoler og i videregående skole. Den sier: "Udir anbefaler å strengt regulere elevers tilgang til og bruk av private mobiltelefoner og smartklokker, gjennom ordensreglementet."

I Norge har vi ikke kun forbud og påbud, men vi har også anbefalinger fra myndighetene. I dag kom Utdanningsdirektoratet (Udir) med nye anbefalinger om elevenes bruk av telefoner og smartklokker i grunnskolen. Man må forvente at skolene følger anbefalingene, selv om det ikke er et direkte påbud.

Streng regulering

Men hvor tydelige er anbefalingene? Ordet «strengt» benyttes flere ganger i veilederen. Om barneskoler står det:

«Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningen og friminuttene på barneskolen (1.-7. trinn).»

Det står altså ikke rett ut at telefonene skal skrus av og legges i sekkene. Men med ordene «strengt regulere» virker det som at det er det som er meningen.

Udir skriver om barneskoler:

«Elevenes modenhet, sosiale kompetanse og evne til selvregulering er lavest tidlig i skoleløpet. For å skape ro og orden og et trygt og godt skolemiljø, er det derfor ekstra behov for tydelige og forutsigbare regler for smartklokke- og mobiltelefonbruk på barneskolen (1. – 7. trinn).»

For ungdomsskoler skriver Udir i veilederen «… at det som hovedregel bør være mobilfritt også i friminuttene.» Dette kan til sammen tolkes til at klasserommene skal være uten elevtelefoner på både barneskoler og ungdomsskoler. Og at det som hovedregel også skal være mobilfrie skolegårder.

Videre sier veilederen at det må være unntak for elever med spesielle behov.

Målet med de nye anbefalingene er:

  • færre forstyrrelser
  • bedre læring
  • færre krenkelser og mindre mobbing

Et telefonforbud vil ikke fjerne all digital mobbing eller alle digitale forstyrrelser. For på skolenettbrettene kan det være kamera, og da kan det deles bilder i klassechaten, og bildene kan videre flyttes ut i sosiale medier. Men et mobilforbud vil naturlig nok redusere mulighetene for digital mobbing.

Om videregående skole står det i veilederen:

«Udir anbefaler å strengt regulere bruk av private mobiltelefoner og smartklokker i undervisningstiden i videregående skole. En streng inngripen i friminutt og pauser vil etter vårt syn ikke være proposjonal, av hensyn til elevenes modenhet og alder. Hensynet til et styrket lærings- og skolemiljø kan likevel begrunne enkelte restriksjoner også i friminutt.»

Kommunene må sørge for at telefonene legges vekk

Det er kommunene som eier skolene. Veilederen retter seg til skoleeierne og ikke først og fremst den enkelte skole: «Anbefalingen er at skoleeierne strengt regulerer elevenes tilgang til og bruk av private mobiler og smartklokker.» Udir skriver at dette må gjøres gjennom ordensreglementet.

«Skoleeierne har ansvaret for at ordensreglementene blir fastsatt. Dette kan delegeres til den enkelte skole, men vi anbefaler at det er skoleeier selv som står for reguleringen. Slik kan alle skoler i kommunen ha like regler for alle elevene, basert på alder og klassetrinn.»

Hva med telefonbruk som har verdi i undervisningen?

Mange skoler har allerede mobilforbud, men ber kanskje elevene noen ganger om å bruke telefonene til å ta bilder i forbindelse med undervisningen, eller kanskje ta et søk på telefonen.

Det virker som at lærere ikke lenger kan be elevene ta bilder av planter eller lage presentasjoner med sine egne telefoner. For veilederen sier at skole skal være gratis:

«Private mobiltelefoner og smartklokker på skolen er ikke en del av skolens læringsteknologi, og skolen kan ikke pålegge elevene å bruke disse i undervisning og opplæring, blant annet ut fra gratisprinsippet.»

Straff ved brudd på ordensreglene?

Udir åpner for sanksjoner dersom elever benytter telefon mot reglene. Men Udir presiserer at skolen må holde seg til sanksjoner som den har satt inn i ordensreglene.

Her er veilederen til Utdanningsdirektoratet

Les også

Danmark med nye skjermråd for skolen