Foto: Montasje.

Hva sier Barnekonvensjonen om barn og medier?

Barn har rett til privatliv, informasjon og beskyttelse mot skadelige medieinnslag. Disse rettighetene må veies mot hverandre i hvert tilfelle.

FNs barnekonvensjon, som Norge støtter, finner du her. Barn regnes der opp til 18 år.

Barnekonvensjonen sier at barn har rett til å bli beskyttet mot skadelig medieinnhold. Samtidig sier den at barn har rett til å skaffe seg informasjon om verden. Disse to rettighetene må vektes mot hverandre etter som barnet blir eldre.

Blant de yngste barna ligger det i kortene at beskyttelse må veie tyngst. Blant de eldste er det retten til informasjon som må veie tyngst.

Barnekonvensjonen pålegger statene å arbeide konkret for å oppfylle konvensjonen. Et eksempel er at den norske stat skal oppmuntre til produksjon og spredning av barnebøker.

Myndighetene må også sørge for retningslinjer som beskytter barn mot informasjon og stoff som er skadelig for barns velferd.

Konvensjonen sier også at barn har rett til privatliv, det betyr at foreldre ikke kan fritt kan lese barnas dagbøker eller e-poster eller overvåke barnerommet med kamera. Men igjen: Det er forskjell på en ettåring og en tolvåring.

Disse tre rettighetene må altså veies noe ulikt etter barnets modenhet og alder:

  • Informasjon og ytringsfrihet
  • Privatliv
  • Beskyttelse mot skadelige medieinnslag

Her er tekstene fra Barnekonvensjonen, om barns mediebruk og ytringsfrihet:

Artikkel 13
1. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

2. Utøvelsen av denne rett kan undergis visse begrensninger, men bare begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige:

a) av hensyn til andres rettigheter eller omdømme, eller

b) for å beskytte nasjonal sikkerhet, offentlig orden (ordre public) eller offentlig helse eller moral.

Artikkel 16
1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 17
Partene erkjenner massemedienes viktige rolle og skal sikre at barnet har tilgang til informasjon og stoff fra forskjellige nasjonale og internasjonale kilder, særlig de som har som formål å fremme barnets sosiale, åndelige og moralske velferd og fysiske og psykiske helse.

For dette formål skal partene:
a) oppmuntre massemediene til å spre informasjon og stoff som er av sosial og kulturell verdi for barnet og er i pakt med ånden i artikkel 29,

b) oppmuntre internasjonalt samarbeid om produksjon, utveksling og spredning av slik informasjon og slikt stoff fra forskjellige kulturelle, nasjonale og internasjonale kilder,

c) oppmuntre produksjon og spredning av barnebøker,

d) oppmuntre massemediene til å ta særlig hensyn til de språklige behov hos barn som tilhører en minoritetsgruppe eller et urfolk,

e) oppmuntre utviklingen av egnede retningslinjer for å beskytte barn mot informasjon og stoff som er skadelig for barns velferd, idet bestemmelsene i artiklene 13 og 18 tas i betraktning.

Kortversjonen

På regjeringens nettsider ligger også en kortversjon av Barnekonvensjonen. Der står det blant annet:

FÅ OG GI INFORMASJON: Barnet har rett til ytringsfrihet, til å søke, motta og spre informasjon og ideer av alle slag og på alle måter.

RETT TIL PRIVATLIV: Barnet skal ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien, i hjemmet eller i korrespondansen sin. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep mot ære og omdømme.

MASSEMEDIA: Staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder. Staten skal oppmuntre massemedia og forleggere til å spre informasjon som skaper forståelse, kunnskap sosiale ferdigheter og velvære, til å lage eget barnestoff, også for minoritetsbarn. Staten skal beskytte barna mot skadelig informasjon.


Les også: