Foto: Shutterstock.com

Kriterier for Barnevaktens filmanmeldelser

Barnevakten vurderer de fleste kinofilmer og andre aktuelle filmer og tv-serier med målgruppe barn og unge i aldersgruppen 0-15 år. Anmeldelsene har foresatte, voksne som jobber med barn og andre voksne som målgruppe. Målet med Barnevaktens anmeldelser er å tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for at barn og unge skal få gode filmopplevelser og samtidig utvikle seg til å bli reflekterte mediebrukere.

Kriteriene er oppdatert 24. mai 2023.

Filmanmeldelsene publiseres fortløpende på våre filmsider.

Barnevaktens arkiv med filmanmeldelser strekker seg tilbake til 2008. Det finnes også et fåtall anmeldelser av eldre filmer. I det følgende henviser vi til filmanmeldelser, men kriteriene gjelder også anmeldelser av tv-serier.

Merk:

 • I 2015 kom det nye aldersgrenser i Norge. For at systemet for publisering på nettsidene våre ikke skal bli for komplisert, er alle filmanmeldelser kategorisert ut fra de nye aldersgrensene. Dette innebærer at filmanmeldelser publisert før 1. juli 2015 kan være merket med annen aldersgrense enn de ble gitt ved kinolansering (de er satt til nærmeste nye aldersgrense, f.eks. er filmer med den gamle syvårsgrensen merket med seksårsgrense). I selve teksten er imidlertid den opprinnelige aldersgrensen oppgitt.
 • Utenlandske strømmetjenester er ikke pålagt å følge norske regler for aldersgrenser. Tjenester som for eksempel Netflix, Disney+ og Viaplay er ikke underlagt norsk lovgivning. For at systemet for publisering på nettsidene våre ikke skal bli for komplisert, er alle filmanmeldelser kategorisert ut fra de norske aldersgrensene. Det innebærer at anmeldelser kan være merket med annen aldersgrense enn oppgitt av strømmetjenesten (de er satt til nærmeste norske aldersgrense, f.eks. er filmer med syvårsgrense merket med seksårsgrense). I selve teksten er imidlertid den aktuelle strømmetjenestens aldersgrense oppgitt.

Mer informasjon om norske aldersgrenser på kino, tv og i strømmetjenester:

Informasjon om aldersgrenser på film, tv og strømmetjenester

Hva gjør vi?

Barnevakten vurderer filmer ut fra tre hovedkriterier.

 • Kvalitet (historie, filmatisering)
 • Egnethet for målgruppe
 • Budskap/tematikk

I tillegg tillegges filmens underholdningsverdi noe vekt i helhetsvurderingen.

Ut fra disse kriteriene tildeles filmen et terningkast som gjenspeiler vår helhetsvurdering av filmen med utgangspunkt i dens hovedmålgruppe.

Hensikten bak anmeldelsene:

 • Tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for å gi barn og unge gode og nyttige filmopplevelser.
 • Skape en tydelig forståelse for hvilken målgruppe en films tema og virkemidler egner seg best for.
 • Stimulere kompetanseheving gjennom å skape større forståelse for bredden og det pedagogiske potensialet i filmmediet.

Kriterier for filmanmeldelser

Filmer vurderes ut fra tre hovedkriterier.

Kvalitet

Er filmen av generell god kvalitet, med tanke på filmatiske virkemidler og hvor godt historien er fortalt?

Egnethet

Hvilke(n) målgruppe(r) er filmen rettet mot? I hvilken grad egner filmen seg for denne/disse målgruppen(e)?

Budskap/tematikk

Tar filmen opp et tema/budskap som målgruppen kan få utbytte av å få innsikt i eller reflektere over?

Terningkast

Ut fra en helhetsvurdering tildeles filmer et terningkast (karakter), ut fra følgende veiledende kriterier:

 • Terningkast seks

Filmen er av særdeles god kvalitet, tar opp et viktig tema på en utmerket måte og er svært godt egnet for målgruppen.

Få filmer kvalifiserer til høyeste karakter. Alle kriterier må oppfylles for at høyeste karakter kan gis.

 • Terningkast fem

Filmen er av meget god kvalitet, tar opp et nyttig tema/formidler et svært godt budskap, og er godt egnet for målgruppen. Generelt meget gode filmer kvalifiserer til terningkast fem.

 • Terningkast fire

Filmen er av god kvalitet, tar opp et nyttig tema/formidler et godt budskap, og er godt egnet for målgruppen. Generelt gode filmer kvalifiserer til terningkast fire.

Merk at en film kan tildeles terningkast 4 eller 5 selv om ikke alle kriterier oppfylles. En film som f.eks. tar opp et viktig tema på en utmerket måte (6), som samtidig vurderes til å ha stort sett god filmatisk kvalitet (3), kan tildeles karakter 4 eller 5.

 • Terningkast tre

Filmen er stort sett av god kvalitet og tar opp et tema/budskap som egner seg for målgruppen.

En film kan tildeles terningkast 3 selv om ikke alle kriterier oppfylles. For eksempel kan en film med et lite nyttig tema (2), men som har god kvalitet (4), tildeles karakter 3.

Merk at terningkast 3 ikke anses som en dårlig karakter. En film som Reddet av Ruby eller Ja-dag er for eksempel koselige filmer for barn, men filmenes generelle kvalitet er merkbart svakere enn filmer som er gitt terningkast 4 og høyere. Vi tilstreber å bruke hele terningkastskalaen for å tydeliggjøre slike kvalitetsforskjeller.

 • Terningkast to

Filmen er svak, tema/budskap er lite nyttig for målgruppen.

Filmen skal fremstå som svak på flere områder for å tildeles terningkast to.

 • Terningkast en

Filmen er av særdeles dårlig kvalitet på alle områder.

Få filmer kvalifiserer til laveste karakter.

Merk at terningkast skal settes ut fra perspektivet til filmens hovedmålgruppe. Det innebærer at f.eks. en barnefilm som av en voksen vil kunne vurderes til terningkast tre ut fra kriteriet om kvalitet, skal tildeles høyere karakter dersom den er meget godt tilpasset barn i målgruppen.

Samtidig er prinsippet om at barn fortjener kvalitetsmessig like gode produksjoner som et voksent publikum avgjørende for helhetsvurderingen. Barnefilmer som tar produksjonsmessige «snarveier» vil få karaktertrekk.

Barnevaktens anbefaling

Barnevakten tildeler en anbefaling til de beste filmene vi vurderer. Anbefalingen tilknyttes alltid en aldersgruppe, og er aldri en generell anbefaling. En eventuell anbefaling finnes i den korte teksten i bildet øverst i hver anmeldelse (f.eks. «vi anbefaler fra ni år»/«vi anbefaler for hele familien»).

Alle filmer som er anbefalt av Barnevakten kan også enkelt søkes frem i vår filtreringsløsning tilknyttet databasen av filmanmeldelser. Dette filteret finner du øverst på landingssiden for filmanmeldelser.

Kriterier for anbefaling:

 • Filmer med terningkast seks og fem tildeles en anbefaling.
 • Filmer med terningkast fire anbefales i noen tilfeller, i andre ikke. Her vil typisk filmer med et godt budskap for målgruppen, men som ikke har så høy produksjonsmessig kvalitet, kunne tildeles en anbefaling.
 • Filmer med karakter tre, to og en får ikke anbefaling.

I anmeldelser for filmer som ikke får en anbefaling, vil det i den korte teksten i bildet øverst i hver anmeldelse være skrevet «passer fra/for…» (og ikke «vi anbefaler fra/for…»).

Merk at selv om en film ikke tildeles en anbefaling, så betyr ikke det nødvendigvis at barn ikke vil ha glede av å se filmen. Filmer som Reddet av Ruby eller Ja-dag er for eksempel koselige filmer for barn, selv om den helhetlige kvaliteten ikke er god nok for en anbefaling.

Vurdering av egnethet

Mål: Skape en forståelse av hvilken aldersgruppe filmen egner seg best for, samt hva man kan gjøre for å sikre at barn får en trygg filmopplevelse.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Filmens aldersgrense. Merk at i Norge gir ledsagerregelen barn med voksent følge adgang til kinofilm med aldersgrense ett trinn høyere enn oppnådd alder tilsier (gjelder ikke 18-årsgrensen). Dersom vurderingen tilsier at foreldre ikke bør la barn yngre enn aldersgrensen se filmen, blir dette påpekt. Det kan også bli antydet at barn opp til en viss alder bør ha en voksen ved siden av seg i kinosalen, eller forberedes på filmens innhold og/eller tema.
 • Filmens konsept/tema: Hvem retter filmen seg mot? (Eksempel: En film som Byggmester Bob egner seg for de aller yngste, men litt eldre barn kan synes den blir litt «treg» og lite spennende. En film som Se opp derimot, vil appellere til hele familien.
 • Barnevennlighet: Vi trekker frem eventuelle sterke scener eller innhold som kan virke forstyrrende/skremmende på barn i bestemte aldersgrupper.
 • Vi antyder for hvilken aldersgruppe filmen anses å gi en trygg filmopplevelse for de fleste barn/unge i denne alderen.

Filmen plasseres i en eller flere kategorier for anbefalt alder. Dette indikerer hvilke(n) aldersgruppe Barnevakten vurderer at filmen egner seg for:

 • 0-6 år  
 • 6-9 år
 • 9-12 år
 • 12-15 år