Foto: Shutterstock.com

Kriterier for Barnevaktens filmanmeldelser

Barnevakten vurderer de fleste kinofilmer og andre aktuelle filmer med målgruppe barn og unge i aldersgruppen 0-15 år, samt familiefilmer. Anmeldelsene har foresatte, voksne som jobber med barn og andre voksne som målgruppe. Vurderingen gjøres ut fra perspektivet til barn og unge, med målsetning om å tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for at barn og unge skal få gode filmopplevelser og samtidig utvikle seg til å bli reflekterte mediebrukere.

Filmanmeldelsene publiseres fortløpende på våre filmsider.

Barnevaktens arkiv med filmanmeldelser strekker seg tilbake til 2008.

Merk at vi fikk nye aldersgrenser i Norge i 2015. For at systemet for publisering på nettsidene våre ikke skal bli for komplisert, er alle filmanmeldelser kategorisert ut fra de nye aldersgrensene. Dette innebærer at filmanmeldelser publisert før 1. juli 2015 kan være merket med annen aldersgrense enn de ble gitt ved kinolansering (de er satt til nærmeste nye aldersgrense, f.eks. filmer med syvårsgrense er merket med den nye seksårsgrensen). I selve teksten er imidlertid riktig aldersgrense oppgitt.

Mer informasjon om aldersgrenser på kino:

Slik er aldersgrensene

Hva gjør vi?

Barnevakten vurderer filmer ut fra tre hovedkriterier.

 • Kvalitet (historie, filmatisering)
 • Egnethet for målgruppe
 • Budskap/tematikk

I tillegg tillegges filmens underholdningsverdi noe vekt i helhetsvurderingen.

Ut fra disse kriteriene tildeles filmen et terningkast som gjenspeiler vår helhetsvurdering av filmen med utgangspunkt i dens hovedmålgruppe.

Hensikten bak anmeldelsene:

 • Tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for å gi barn og unge gode og nyttige filmopplevelser
 • Skape en tydelig forståelse for hvilken målgruppe en films tema og virkemidler egner seg best for
 • Stimulere kompetanseheving gjennom å skape større forståelse for bredden og det pedagogiske potensialet i filmmediet

Refleksjonsspørsmål

Hver anmeldelse følges av et knippe refleksjonsspørsmål. Disse deles i spørsmål som kan benyttes før og etter filmen, og kan dreie seg om budskap/tema, filmatiske aspekter og andre perspektiver som kan tilknyttes filmes tema.

Spørsmålene har to hovedmålsetninger.

 • Stimulere til refleksjon og ettertanke som kan gi et bedre utbytte av filmopplevelsen
 • Skape møtepunkter mellom voksne og barn for å fremme kritisk ettertanke, dialog og felles positive medieopplevelser

Kriterier for filmanmeldelser

Filmer vurderes ut fra tre hovedkriterier.

Kvalitet

Er filmen av generell god kvalitet, både med tanke på filmatiske virkemidler og hvor godt historien er fortalt?

Egnethet

Hvilke(n) målgruppe(r) er filmen rettet mot? I hvilken grad egner filmen seg for denne/disse målgruppen(e)?

Budskap/tematikk

Tar filmen opp et tema/budskap som målgruppen kan få utbytte av å få innsikt i eller reflektere over?

Terningkast

Ut fra en helhetsvurdering tildeles filmer et terningkast (karakter), ut fra følgende veiledende kriterier:

 • Terningkast seks

Filmen er av særdeles god kvalitet, tar opp et viktig tema på en utmerket måte og er svært godt egnet for målgruppen. Få filmer kvalifiserer til høyeste karakter.

Alle kriterier må oppfylles for at høyeste karakter kan gis.

 • Terningkast fem og fire

Filmen er av god kvalitet, tar opp et nyttig tema/formidler et godt budskap og er godt egnet for målgruppen. Generelt gode filmer kvalifiserer til terningkast fem og fire.

En film kan tildeles et av disse terningkast selv om ikke alle kriterier oppfylles. En film som f.eks. tar opp et viktig tema på en utmerket måte (6), som samtidig vurderes til å ha grei filmatisk kvalitet (3), kan tildeles karakter 4 eller 5.

 • Terningkast tre

Filmen er av generelt grei kvalitet og tar opp et tema/budskap som egner seg for målgruppen.

En film kan tildeles terningkast 3 selv om ikke alle kriterier oppfylles. For eksempel kan en film med et lite nyttig tema (2), men som har god kvalitet (4), tildeles karakter 3.

 • Terningkast to

Filmen er svak, tema/budskap er lite nyttig for målgruppen.

Filmen skal fremstå som svak på flere områder for å tildeles terningkast to.

 • Terningkast en

Filmen er av særdeles dårlig kvalitet på alle områder.

Få filmer kvalifiserer til laveste karakter.

Merk at terningkast skal settes ut fra perspektivet til filmens hovedmålgruppe. Det innebærer at f.eks. en barnefilm som av en voksen vil kunne vurderes til terningkast tre ut fra kriteriet om kvalitet, skal tildeles høyere karakter dersom den er tilpasset barn i målgruppen. Samtidig må dette balanseres opp mot prinsippet om at barn fortjener kvalitetsmessig like gode produksjoner som et voksent publikum, og at barnefilmer som tar produksjonsmessige «snarveier» bør få karaktertrekk.

Det overordnete kriteriet er hvorvidt filmen er passende for barn i aktuell målgruppe, og i hvilken grad man tror de vil sette pris på og/eller ha utbytte av å se filmen.

Vurdering av egnethet

Mål: Skape en forståelse av hvilken aldersgruppe filmen egner seg best for, samt hva man kan gjøre for å sikre at barn får en trygg filmopplevelse.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Filmens aldersgrense. Merk at i Norge gir ledsagerregelen barn med voksent følge adgang til kinofilm med aldersgrense ett trinn høyere enn oppnådd alder tilsier (gjelder ikke 18-årsgrensen). Dersom vurderingen tilsier at foreldre ikke bør la barn yngre enn aldersgrensen se filmen, blir dette påpekt. Det kan også bli antydet at barn opp til en viss alder bør ha en voksen ved siden av seg i kinosalen, eller forberedes på filmens innhold og/eller tema.
 • Filmens konsept/tema: Hvem retter filmen seg mot? (Eksempel: En film som «Byggmester Bob» egner seg for de aller yngste, men litt eldre barn kan synes den blir litt «treg» og lite spennende. En film som «Se opp» derimot, vil appellere til hele familien.
 • Barnevennlighet: Trekk frem eventuelle sterke scener eller innhold som kan virke forstyrrende/skremmende på barn i bestemte aldersgrupper.
 • Antyd for hvilken aldersgruppe filmen vil gi en trygg filmopplevelse.

Filmen plasseres i en eller flere kategorier for anbefalt alder. Dette indikerer hvilke(n) aldersgruppe Barnevakten vurderer at filmen egner seg for:

 • 0-6 år  
 • 6-9 år
 • 9-12 år
 • 12-15 år

Kriterier for refleksjonsspørsmål

Refleksjonsspørsmål deles i to kategorier:

Samtaletema før filmen

To-tre spørsmål som forbereder seeren på tematikk, stemning og innhold, med mål om å skape en forventningshorisont som legger til rette for en trygg og lærerik filmopplevelse.

Samtaletema etter filmen

Fire til seks spørsmål som tar opp de sentrale budskap/tema, filmatiske aspekter og andre perspektiver som kan tilknyttes filmes tema.

For begge kategorier gjelder at ikke alle aspekter med filmen trenger å dekkes, vinkling på spørsmål tilpasses den enkelte film.