Foto: Shutterstock.com

Partiene svarer om barnas digitale utfordringer

I enkelte partiprogrammer er barnas digitale oppvekst ikke nevnt med ett ord.

Økt digital kompetanse til lærerne er et mål for mange partier. Elevene skal også lære programmering, sier enkelte av partiprogrammene. Men hva med de digitale utfordringene som barna har i hverdagen? Programmene er ujevne om dette.

Nå er det ikke slik at politikere skal ha ansvar for alt her i verden, likevel ba vi partiene om en kommentar. Vi fikk svar fra noen av dem:

Arbeiderpartiet

– Ettersom digitaliseringens betydning øker, øker også nødvendigheten av å styrke barn og unges forståelse og evne til å ta informerte valg. Arbeiderpartiet har derfor foreslått et stort løft for IKT i skolen. Vi vil ha mer kompetanse hos lærere og elever, bedre digitale læremidler og godt nok utstyr. Pedagogikken skal styre teknologien, ikke motsatt, og skolene må også ha nok godt utstyr og god oppkobling til nett, forklarer Anne Odden. Hun er nestleder i kommunikasjonsteamet for Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

– Arbeiderpartiet mener at trygge elever lærer best, og har lansert mange tiltak for å stoppe mobbing – inkludert mobbing på nett og i sosiale medier. Vi vil skjerpe innsatsen mot mobbing og trakassering, og spesielt prioritere det forebyggende arbeidet. Vi vil også sikre en bedre og mer tilgjengelig skolehelsetjeneste, og har lansert «e-helsesøster» slik at ungdom kan kontakte sin skolehelsetjeneste gjennom digitale plattformer. Vi må møte barn og unge der de er for stoppe mobbingen på en mest mulig effektiv måte. Vi vil også innføre en plikt for skolene til å følge opp varsel om mobbing og ha større mulighet for sanksjoner mot skoler som ikke tar tak i vedvarende mobbeproblemer.

Senterpartiet

– Et partiprogram får aldri vært uttømmende for et partis politikk, men Senterpartiet er svært oppmerksom på de utfordringene som følger av barns økende bruk og eksponering digitalt. Ansvaret for å bevisstgjøre og veilede barna er delt mellom flere. Foreldrene er de som har hovedansvaret for «den digitale oppdragelsen», men foreldre trenger også støtte og informasjon. Mange organisasjoner gjør her en uvurderlig jobb med å veiledningsmateriell og råd, og politisk må vi støtte opp om dette, sier Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet. Hun er 2. nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Hun fortsetter:

– I tillegg er det bred politisk enighet om behovet for å styrke skolenes mulighet til å øke elevenes digitale ferdigheter og kompetanse i bruk av digitale verktøy. En stor andel av lærerne i skolen er utdannet lenge før internett og sosiale medier kom og trenger selv kompetanseutvikling for å kunne undervise elevene i disse temaene. Det er svært viktig å lære ungene nettvett, til å si i fra, selvtillit for å unngå behov for eksponering og evne til kritisk vurdering.

– Senterpartiet mener at det må utvikles tilbud om etter- og videreutdanning i god pedagogisk bruk av nye digitale læremidler. For at skolen skal kunne lære elevene om nettopp nettvett, kildekritikk og så videre, må lærerne få tilbud om relevant kompetansepåfyll, avslutter Anne Tingelstad Wøien.

Venstre

– For Venstre er barns digitale hverdag en viktig utfordring framover. Det gjelder både personvern i sosiale medier og når alt fra leker til læremidler er på nett, og det gjelder hvordan skolen kan legge til rette for digital læring, sier Iselin Nybø som stortingsrepresentant for Venstre og nestleder i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.

–Barn som henger etter digitalt, vil etterhvert også henge etter sosialt og økonomisk. Vi har derfor foreslått en stor satsing på IKT i skolen, inkludert programmering som fag. Vi har også foreslått en egen personvernkommisjon for barn og unge som skal gå gjennom utfordringene barn står overfor i en ny digital hverdag, forteller hun.

I programmet til Venstre står det konkret om barn og deres digitale verden: «Venstre er bekymret for økt bruk av registrering, lagring og deling av sensitive opplysninger om og bilder av barn. Barns personvern må styrkes og det er behov for en sterkere bevissthet rundt de uheldige virkningene som kan oppstå.»

Venstres program går inn for at man allerede i barnehagene skal få informasjon om nettvett. Programmet sier også: «Stille strengere krav til registrering, lagring og deling av informasjon om barn i barnehage og skole.»

Partiet vil også begrense den utstrakte bruken av overvåkingskameraer og lagring av filmer fra disse. Venstres Abid Raja uttalte seg til VG om dette i 2016.

Sosialistisk Venstreparti

SV sier i epost at det er viktig at skole og barnehage har et ansvar for å lære barna å bruke digital teknologi og vurdere innholdet i digitale medier. Barna bør også lære hvordan de skal håndtere digital mobbing og farer. Her må det være en kontinuerlig innsats. Digitale kunnskaper må inngå i etter- og videreutdanning for lærere, i tillegg må samarbeidet forsterkes mellom foreldre, ulike faginstanser og samfunnsaktører i og rundt barnehage og skole.

SV forklarer at i partiprogrammet omtales dette på en mer overordnet måte, den mer konkrete politikkutformingen skjer i Stortinget. Partiet viser til at det ved flere anledninger i stortinget har foreslått tiltak innen disse temaene, se her, her og her.

SV viser også til at partiet bidro mye gjennom den rødgrønne regjeringsperioden, blant annet ble det innført en kartleggingsprøve i digitale ferdigheter på 4.trinn og det ble bevilget penger til ulike kampanjer og utviklet materiell som barnehager og skoler kunne bruke. SV var også med på å opprette «IKT i utdanningen» som står bak «Du bestemmer».

Kristelig Folkeparti

– Vi skal være veldig glade for de fantastiske mulighetene som følger med digitaliseringen, og samtidig må vi være bevisst på utfordringene. For KrF er det viktig at barn og unge må utrustes til å bruke teknologi på en god måte. Dette er både en viktig jobb for foreldrene og for skolen. Det må jobbes med kritisk kildebruk, nettvett, og beskyttelse mot utnyttelse av barn gjennom nett og medier, sier Erlend Kjærnsrød som er politisk rådgiver i Kristelig Folkeparti.

Han forteller at partiet er glad for at vannskilleprinsippet skal ivaretas videre for tv og radio.

– Men samtidig er barn og unges tilgang til nyheter gjennom internett så utstrakt at vi må utruste dem til selv å være kritiske til hva de oppsøker og utfordre til et sterkere redaktøransvar på nett.

– KrF vil at flere lærere skal få økt sin kompetanse på bruk av digitale verktøy i undervisningen. Vi har også programfestet at vi vil utarbeide en handlingsplan for nettvett i skolen, og styrke organisasjoner som jobber forebyggende. KrF vil også verne om barns rettigheter til ikke å bli eksponert mot egen vilje, og at organisasjoner som «Slettmeg», «Barnevakten» og lignende må få økonomisk støtte.

Kristelig Folkeparti svarer også at digital mobbing kan være enda verre enn mobbing som foregikk for 20 år siden, fordi man i dag er online hele tiden. KrF ønsker et systematisk og kontinuerlig arbeid mot mobbing i skoler og barnehager.

– KrF har presset på og fått gjennomslag for å opprette mobbeombud i hvert fylke som skal være en kunnskapsressurs og pådriver i skolenes anti-mobbearbeid og en instans foreldre og elever kan kontakte i fastlåste saker. Det vil være viktig at disse mobbeombudene har stor oppmerksomhet rundt digital mobbing og trakassering, sier Erlend Kjærnsrød.

– Det er også et økende problem at barn eksponeres for pornografi og økt seksualisering. Her er det viktig med formidling av kunnskap og informasjon og bredt holdningsskapende arbeid, men KrF vil også at alle nettleverandører skal tilby filter som sperrer pornografi på nettjenester uten ekstra kostnader for kunden. Dette vil gjøre det lettere for foreldre å kunne velge et slikt filter på sine barns mobiltelefoner. Dette fremmet vi også et forslag om i Stortinget før sommeren, og der tok vi blant annet også til orde for å vurdere blokkering av pornografiske nettsteder som ikke innfører alderskontroll for besøkende, og at man bør sikre at grunnskolen blokkerer for at elever får tilgang til pornografi i skoletiden. Disse forslagene fikk vi dessverre ikke flertall for. Men vi fikk enstemmig flertall for å sette ned et utvalg som skal legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering. Det vil være nyttig å se hva et slikt utvalg kommer med av anbefalinger.

Kystpartiet

Kystpartiet svarer at partiet har ingen konkrete punkter om barns digitale oppvekst i programmet, men sier at de vil stille seg positive til gode forslag som kan beskytte barn mot negative opplevelser på nettet.

–Det er et utfordrende tema fordi det kan være vanskelig å finne hvem man skal stille til ansvar, sier Per-Roger Vikten, leder av Kystpartiet.

Partiet De Kristne

Partiet De Kristne (PDK) svarer at barnas digitale oppvekst er et viktig tema. Partiet mener det er foreldrene som har det største ansvaret, derfor vil ikke partiet detaljstyre lovverket. På skolen og hjemme må man sette sperrer på internett så barna ikke får tilgang til uheldige sider. Når det gjelder digital mobbing, må foreldre og skole legge ned holdninger i barna.

–Skulen må gjerne drive opplæring i nettverk men vi er imot at alle lærebøker skal byttast ut med ein dataskjerm. Ungane må lære seg å lese i bøker, sier Bjørg Sølvi Refvik, 2. nestleder i Partiet De Kristne.

–Retten til eit digitalt privatliv er viktig, informasjon kan lett kome på avveie. Dette må foreldre og skule innprente i barna. Legg ut minst mogeleg på nett!

–PDK ser ikkje behovet for nettbrett i barnehagen. Der skal det vere fri leik og opplæring gjennom leik. Der er meir enn nok tilgang til nettbrett når dei kjem heim. Foreldrene bør ta meir ansvar for barna sine når det gjeld spel og aldersgrenser. Det er ikkje vi politikere som skal lage detaljlover. Foreldrene skal ha frihet til å ta ansvar, mener PDK og Bjørg Sølvi Refvik.

–Der bør likevel vere offentleg overvaking når det gjeld kva som blir tilbudt på nett både frå inn- og utland. Dette gjeld også der penger er involvert. «Dark room- sider» er viktige å avsløre og få stengt ned. I Handlingsprogrammet vårt skriv vi at strafferammene skal opp når det gjeld alvorlige kriminelle forbrytelser. Herunder kjem også utnytting av born.

Les også artikkelen om partiprogrammene