Porno på timeplanen

LÆRERVEILEDNING: Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til lærere og helsesykepleiere som ønsker å sette porno på timeplanen.

Mål:

Målet med ressursen er å bidra til god seksuell helse blant ungdom og sette temaet pornografi inn i en større samfunnskontekst. Ressursen gjør dette gjennom å bevisstgjøre om hva porno er, og hvordan porno kan påvirke synet på kropp, relasjoner og seksualitet. Elevene inviteres til å reflektere over egne grenser, opparbeide kritisk forståelse av porno, og kjenne til hva som er risikoatferd, samt muligheten de selv har til å bidra forebyggende mot seksuell utnyttelse.

Tidsramme og målgruppe:

Målgruppe: 8.–10. trinn. Passer også fint for elever i videregående skole.

Varighet: To skoletimer.

Undervisningsressursen består av:

Ressursen består av denne lærerveiledningen, en elevpresentasjon (PDF) med fakta, filmer og diskusjonsoppgaver, samt tilhørende caser og et notatark som kan skrives ut. Merk at de fem filmene i elevpresentasjonen åpner seg i et eget vindu og spilles av i Vimeo/Youtube Shorts (krever nettilgang).

Disposisjon:

Ressursen består av seks temabolker. Instrukser til hver av temabolkene under finner du i veilederen/manuset til elevpresentasjonen.

 • Innledning
 • Hva er porno?
 • Hvor mange ser porno?
 • Sunn og positiv seksualitet – hva formidler porno?
 • Hvordan kan porno påvirke?
 • Hva kan man selv gjøre?

Evaluering av “Porno på timeplanen” 

Vi trenger din hjelp for å videreutvikle og optimalisere opplegget. Takk for at du tar deg tid til å svare ærlig på denne anonyme evalueringen for “Porno på timeplanen”.

Bakgrunn for ressursen

Porno på timeplanen er utviklet av Barnevakten og ungdomsorganisasjonen Lightup Norway og er finansiert av Helsedirektoratet. I styringsgruppen sitter Siw Askheim, seniorrådgiver i Statped og Annie Mathisen, fagkonsulent og sexolog, Autismeteamet, Helse Bergen, Ann Karin Swang, leder i Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder i Lightup Norway, og rådgiver Kris Munthe i Barnevakten. Prosjektleder er faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten (kontakt: kjellaug@barnevakten.no).

Kartleggingsrapporter viser at stadig flere unge ser porno. Unge selv har et motsetningsfylt forhold til porno, og kan oppleve porno både som positivt og negativt. Mye av pornoen oppleves som problematisk av de unge selv (Et skada bilde av hvordan sex er, Redd Barna, 2020) og (Porno – Til forlystelse og besvær, 2022). Nyere forskning viser at antallet unge som opplever seksuell vold har økt kraftig de siste årene, og da er det viktig å stille spørsmål rundt hva som kan gjøre at flere opplever dette. Porno kan være en årsaksfaktor her

Overordna mål med Helsedirektoratets bevilgninger er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen. Bevilgningen bidrar blant annet til oppfølging av «Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)».

Litt over halvparten (52 prosent) av unge 13–18 år oppgir å ha sett porno, og fordelingen viser omtrent dobbelt så mange gutter som jenter i alle alderskategoriene (Medietilsynet, 2022). En evalueringsrapport har tatt for seg bruken av undervisningsopplegget «Uke 6». Her kom det frem at lærere etterspør verktøy som kan gjøre det lettere å få til samtaler om porno i klasserommet (Stubberud m.fl., 2017, s. 35).

Formålet med ressursen Porno på timeplanen er nettopp å gi deg som lærer et utgangspunkt for å snakke om porno med elevene. Som lærer kan du bidra til å øke kunnskap og kritisk refleksjon blant unge i møte med porno. Både om hvordan pornobruk kan påvirke unges holdninger og forventninger, og hva som kan være problematisk med pornoindustrien. En naturlig del av undervisningsopplegget handler om å skildre hva som kjennetegner positiv seksualitet og seksuell helse, og viktigheten av grensesetting (kroppslig integritet) og samtykke.

Her kan du finne nyttig bakgrunnsinformasjon om porno: 

Et sensitivt tema, forberedelse:

Til lærer/helsesykepleier:
Det er en fordel at du kjenner elevene godt, og en fordel at elevene i forkant av  timen(e) er forberedt på hvilke temaer som vil bli diskutert. For noen elever kan porno være ubehagelig å snakke om, for andre er det helt naturlig. Det er også viktig å være klar over at mange 13–18-åringer (spesielt jenter) har aldri sett porno, mens omtrent halvparten har kjennskap til porno (Medietilsynet 2022). Det kan også være at noen elever sitter med negative erfaringer og følelser rundt porno, og kanskje også knyttet til seksualitet.

Flere elever enn man ofte ser for seg lever med vold og overgrep hjemme eller i nære relasjoner. Det kan også være elever som har negative erfaringer med seksuell trakassering, krenkelser eller deling av nakenbilder. Noen kan også ha venner eller familie som har opplevd noe vanskelig i tilknytning til dette. Enkelte av temaene i denne ressursen og i klasseromsamtalen når ressursen brukes, kan dermed virke som såkalte «triggere». Det er viktig at elevene opplever at klasserommet er trygt, og at reaksjonene som den enkelte kan få, tas på alvor.

I ressursen er det flere refleksjonsoppgaver.  Du som lærer bør gjøre en vurdering om hvordan samtalene i oppgavene løses best (snakke med sidemann eller grupper bestemt av lærer på forhånd, eller individuelt). Oppgavene er ikke veldig inngående, men det bør også være greit å ikke si noe hvis de ikke ønsker å delta i diskusjonen. Det kan være fordelaktig om du som lærer tar regi på hvor elevene skal sitte, og vi anbefaler at jenter og gutter blandes, for å sikre gode refleksjoner på tvers av kjønn i samtalene.

Det kan også være en god avgrensning i forkant å si at elevene ikke forventes å dele personlige erfaringer og opplevelser. For å ivareta elevene på det som kan være vanskelig å snakke om i timen, så kan dette løses med at de helt til slutt får mulighet til å skrive anonyme spørsmål på små lapper som samles inn av lærer. Helsesykepleier eller du som lærer kan så forberede svar til elevene og ta det i en annen time som en oppfølger.

Hvordan du kan trygge elevene finner du forslag til i veilederen til elevpresentasjonen.

Lærerollen
For å legge til rette for viktige og gode refleksjoner om pornografi sammen med elevene, er det en styrke om du som lærer er bevisst på hvordan du selv oppfatter og forholder deg til porno. I antologien «Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen» (Universitetsforlaget, 2022), drøfter artikkelforfatterne av kapittelet «Pornografi og kritisk tenkning» nettopp dette. Forfatterne tar til orde for at det er en styrke om lærere selv tar et aktivt valg om hvilken strategi og tilnærming man vil bruke i formidlingen om temaet porno (Frøvik, J.K, Torstensen, R. L, & Goldschmidt-Gjerløw, B., 2022).

De presenterer fire undervisningsstrategier eller roller som en lærer kan innta i undervisning om pornografi og seksualitet, tre av disse basert på Ylva Nordbø sin masteroppgave (Nordbø, Y.M. (2019). Undervisning om seksualitet – et spenningsfelt. Et kultursosiologisk blikk på læreres erfaringer [Masteroppgave]. Universitetet i Oslo. Hentet fra duo.uio.no).

Beskrivelse av de ulike rollene som gjengitt i kapittelet «Pornografi og kritisk tenkning»:

 1. Den moralske lærer: fremhever moral og etikk og belyser hva som er rett og galt. Å innta denne typen undervisningsstrategi kan gjøre det naturlig å fremheve de uetiske og kritikkverdige sidene ved pornografi når det kommer til omfanget av vold og overgrep i pornoindustrien, samt pornofilmers fremstilling av vold og krenkelser som noe seksuelt opphissende.
 2. Den liberale lærer: har en liberal og åpensinnet tilnærming til pornografi, og peker på koblingen mellom pornobruk og individets utfoldelse og utforskning av seksualitet. Kritiske aspekter som kan belyses ut fra denne undervisningsstrategien, kan for eksempel handle om hvordan porno gir en lite virkelighetsnært bilde av hvordan kropper skal se ut og hva sex er.
 3. Den relasjonelle lærer: setter relasjonen til elevene i sentrum. Synes det er viktigst å bruke god tid på å skape trygge samtaler som kan fremme åpenhet om et vanskelig og sensitivt tema som pornografi.
 4. Den samfunnskritiske lærer: belyser temaet pornografi i fugleperspektiv, og ser på hvordan pornografi påvirker samfunnet, spesielt med fokus på pornoindustrien. Denne strategien har også en myndiggjørende komponent, og gjennom å drøfte pornobruk, pornoindustrien i et samfunnsperspektiv oppfordres elevene til å utøve demokratiske medborgerskap gjennom å aktivt stille spørsmål ved egen forståelse av pornografi, og til å selv ta et standpunkt til hvordan de vil velge å forholde seg til porno (ta i bruk sin forbrukermakt). I denne undervisningsstrategien fremheves det hvordan sårbare mennesker kan bli offer for menneskehandel og oppleve utnyttelse i pornoindustrien.

Denne opplistingen av ulike roller du som lærer kan ha som utgangspunkt er forenklet, og mange vil nok kjenne seg igjen i flere enn én. Det kan likevel være et fint verktøy for å reflektere over hvor du som lærer plasserer deg i forkant av å ha opplegg for elever om porno. Hvis du for eksempel kjenner deg igjen i den liberale læreren, så kan du bruke anledningen til å reflektere over hvordan du med din rolle likevel kan innlemme positive elementer fra de andre lærerstrategiene for å bidra til at elevene får ta del i en undervisning om pornografi som inkluderer flere viktige dimensjoner (Frøvik, J.K, Torstensen, R. L, & Goldschmidt-Gjerløw, B., 2022).

Læreplanmål som undervisningsopplegget dekker:

 • Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse (læreplan i naturfag 10. trinn).
 • Reflektere over hvordan identitet, selvbilde og egne grenser utvikles og utfordres i ulike fellesskap, og presentere forslag til hvordan man kan håndtere påvirkning og uønskede hendelser (læreplan i samfunnsfag 10.trinn).
 • Utforske hvordan teknologi har vært og fremdeles er en endringsfaktor, og drøfte innvirkningen teknologien har hatt og har på enkeltmennesker, samfunn og natur (læreplan i samfunnsfag 10.trinn).
 • Skolen skal sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten (overordnet del av læreplanen).
 • Skolen skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet (overordnet del av læreplanen).
 • Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg (overordnet del av læreplanen).
 • Aktuelle områder innenfor temaet (folkehelse og livsmestring) er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.
 • Snakk om det: Strategi for seksuell helse (2017–2022) Helse- og omsorgsdepartementet.

Kilder og ressurser fra Barnevakten og Lightup Norway:

Barnevaktens basissak om porno

Boken «Pornoprat – Slik tar du den viktige samtalen med barn og ungdom» (Jeanette Kalmar Frøvik, Ragnhild Lindahl Torstensen, 2021) (Kan kjøpes her)

Pornoprat.no – Lightup sin nettside om porno for ungdommer

Barnevakten sin startside: Ulike artikler og webinar om porno

Bok: Kontroversielle, emosjonelle og sensitive temaer i skolen, kapittel om Pornografi og kritisk tenkning (2022)

Webinar: Webinar om unges pornobruk med råd til foreldre og lærere 

Andre ressurser:

Medietilsynets Barn og medier-undersøkelse: Delundersøkelse om porno (2022)

Rapport fra Redd Barna: Et skada bilde av hvordan sex er (2020)

Utdanningsdirektoratet: Støtte til undervisning om kjønn og seksualitet

Ung.no: ung.no 

DIXI Ressurssenter: dixi.no

Sex og samfunn: sexogsamfunn.no

Seksuellatferd.no – barn og unges bruk av porno – en ressursside for fagpersonell

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en egen side med råd til foreldre om barn, unge og porno

Gruppeintervju/masteroppgave om unge og deres erfaringer med porno

Illustrasjon: Thomas Malme Madsen