Foto: Shutterstock

Først nå skal skolebarn slippe å se porno og vold

Barnas første møte med porno eller grov vold kan foregå i klasserommet eller i barnehagen. Men nå blir det stilt krav om at skolene skal skjerme barna mot alvorlig skadelig innhold.

Kronikk av Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

I mange år har skoler over hele Norge delt ut nettbrett til elever helt fra 1. trinn uten å sørge for systemer for å sikre barna mot alvorlig skadelig innhold. Barnevakten har fått henvendelser fra bekymrede og skuffede foreldre som er forundret over at skolene lar et ønske om å digitalisere skolen gå på bekostning av sikkerheten til elevene.

Men nå skjer det endelig en endring. Stortinget har vedtatt at barna skal sikres og Udir har nylig laget en veileder som pålegger barnehage- og skoleeierne, det vil si kommunene, å lage rutiner for å hindre at elevene blir utsatt for alvorlig skadelig innhold.

Veilederen er klinkende klar om plikten til å skjerme barna:

«Det innholdet barn møter på nett, i barnehagen og på skolen må være tilpasset deres nivå og ikke på noen måte fremstå skadelig for dem.»

Veilederen gir eksempler på hva som er skadelig og kommer med forslag til tiltak for å beskytte barna. Hvert enkelt tiltak er ikke nødvendigvis en fasit. Det er ikke viktig for myndighetene om et nettfilter plasseres på serveren eller i hvert enkelt nettbrett, så lenge barna slipper å se skadelig innhold.

Veilederen handler ikke bare om mulige tekniske løsninger, men handler også om å jobbe forebyggende med fokus på digital dømmekraft. Retningslinjene som skal utformes lokalt, må i tillegg ta for seg hvordan man skal håndtere situasjoner der barn likevel har sett skadelig innhold. Hvordan ivareta barnet? Hvem skal varsles?

Slippes gradvis ut i den digitale verdenen

Vi i Barnevakten er forundret over at myndighetene har valgt å dele ut nettbrett i mange år før det nå har kommet retningslinjer for å hindre at elever ser porno, grov vold og annet alvorlig innhold på skolenes læringsbrett og datamaskiner.

Jeg deltok i en debatt med organisasjonen Sex og samfunn på NRK radio 16. desember, organisasjonen ønsker ikke skjerming av skadelig innhold og mener at samtale med barna er eneste og beste løsning. Jeg mener Sex og samfunn sover i timen når de overser så klart FNs barnekonvensjon. Den pålegger den norske staten å ha to tanker i hodet samtidig. Barnekonvensjonen sier at barn har rett til å bruke mediene, og krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig.

Barnevakten er glad for at skolen nå skal både jobbe forebyggende med nettvett og digital dømmekraft og samtidig beskytte og skjerme elevene, spesielt de yngste. Dersom vi får gode filterløsninger som setter begrensinger på elevenes maskiner ut fra barnets modenhet, vil skolen kunne ha et tydelig fokus på nettvett og digital dannelse. Målet er at elevene skal kunne vokse i digital modenhet i takt med egen modning og utvikling. Som ungdommer er målet at de skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte, og være kompetente digitale medborgere. Dette er et verdiløft som skolen er i ferd med å ta tak i, og den reisen ønsker vi i Barnevakten å være med på sammen med alle lærere over hele landet.

Og om du er forelder til elever på en skole der du er usikker på om skolen følger opp de nye veiledningene om å sikre elevene mot skadelig innhold, så kan du ta det opp gjennom foreldreutvalget på skolen. Er du lærer som ønsker tiltak eller fortgang i prosessen, kan du snakke med rektor og skoleeier. Skolen og foreldrene har et felles ansvar for at barna skal ha et trygt og godt skolemiljø og ha fokus på læring og danning.

Les også:

Fra 2011 til 2019: Slik fikk vi nettfilter i skoler og barnehager

Barnevaktens omtale av veilederen

Veilederen fra Utdanningsdirektoratet mot skadelig skjerminnhold