Barnevaktens kunnskapsgrunnlag

Barnevakten gir informasjon og råd om barn og unges digitale liv. Vi bygger arbeidet på forskning, rapporter og statistikk samt utallige møter med foreldre, barn, fagpersoner, etater og medieaktører, i tillegg til våre egne filmanmeldelser og tester av spill og apper samt dypdykk i appvilkår og gjennomlesing av nyhetsartikler fra hele verden om barn og deres bruk av medier.

Barnevaktens visjon er at barn og unge skal bruke mediene og teknologien på en trygg og bevisst måte. 

Barnevakten gir informasjon og råd om barn og unges digitale liv, og om nettvett og digital dømmekraft. Vi bygger informasjonen og rådene våre på oppdatert forskning, statistikk, aktuelle rapporter og vår egen og andres kunnskap om spill, filmer, sosiale medier, personvern, kunstig intelligens og så videre.  

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for våre råd til barn og foreldre. Det gjør også regjeringens strategi “Rett på nett – Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst”.

En god del av vårt kunnskapsgrunnlag er erfaringsbasert gjennom 20 år med med møter med elever, foreldre, lærere og fagpersoner i skoler og barnehager, samt direkte kontakt med foreldre på e-post og telefon. 

Barnevaktens fagavdeling følger med på hva som skjer i mange fagområder for raskt å kunne fange opp nye aktuelle rapporter, trender, problemstillinger og så videre.

Vi tilstreber å være nyanserte slik at ulike forskningssyn kommer frem.  

Når kunnskap eller forskningsresultater skal omsettes til handling, må man ta sats fra et verdigrunnlag. Barnevakten har samme verdigrunnlag som hva som er nedfelt i norske lover og i skolene og som er forklart i overordna del av læreplanverket, kort sagt de grunnleggende verdiene i den kristne og humanistiske arv og tradisjon som forklart her i opplæringsloven.  

Vi ønsker at barn og unge skal være frie, selvstendige og trygge og ha et godt forhold til sine foreldre og venner. Barnevakten ønsker å bidra til digital trivsel og gode oppvekstvilkår også på nett, og vi arbeider aktivt for at barn og foreldre i Norge skal ha nok kunnskap til å kunne ta informerte og gode valg for seg selv og overfor andre. 

Det er ikke alltid at det finnes forskning om et tema. Noen ganger finner man den nødvendige kunnskapen ved å lese gjennom endeløse app-vilkår eller ved å spille seg gjennom et spill selv eller se en film selv. Og det gjør Barnevakten ofte. Det gjør ikke nødvendigvis skolen, læreren, etatene eller forskerne, og det er få foreldre som har tid til det.  

Og dette er en av grunnene til at ideelle og private aktører er gode og nødvendige bidragsytere ikke bare til foreldre, men også i skoler, barnehager og andre steder i samfunnet.   

Uavhengige aktører sitter med spesialkompetanse. Ideelle aktører har gjerne også et bevisst fokus om et bestemt område og kan derfor også være tidlig ute med å stille kritiske spørsmål. Barnevakten var for eksempel tidlig ute med å stille spørsmål om hva elevene fikk tilgang til på skolemaskinene som ble delt ut uten noe skjermfilter, retningslinjer, rutiner eller opplæring av lærere. Først flere år senere kom det et stortingsvedtak om å beskytte elevene. Og enda senere kom det retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. 

Barnevakten har selv bidratt med forskning og faglitteratur på feltet barn og skjermbruk: 

 Rapporter og strategier som er viktige i Barnevaktens kunnskapsgrunnlag: 

Politiets/Kripos-rapporter:

Andre rapporter/undersøkelser:

Ungdataundersøkelsene:

Strategier:

Enda mer forskning og større eller mindre undersøkelser som Barnevakten bygger på, finner du her

Kunnskapsgrunnlaget finnes også på nettsidene våre

Barnevaktens kunnskapsgrunnlag kommer til uttrykk i intervjuer, fagartikler, omtaler og anmeldelser på våre nettsider:  

 Les mer om Barnevakten her.