Gratis nettvett for ungdomsskoler

Gi elever, lærere og foreldre bedre digital trivsel. Få kunnskap og gode holdninger som forebygger nettmobbing, hatprat og utenforskap på nett. Barnevakten kommer til din skole.

Gratis: Alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket utgiftene som ordinært er 5000 kroner + reise per foredragskonsept.

Ung på nett er et prosjekt som varer fram til desember 2024. Les mer om Ung på nett nederst på siden og på ungpanett.no.

Vi hjelper dere med både fysiske og digitale foredrag.

Velg ditt opplegg i Ung på nett:

Kveldsskole Ung på nett

 

Dialogbasert foredragskonsept for elever og foreldre sammen, inkludert samtalegrupper. Kveldsskolen har en ramme på ca. to timer. Les mer 


Lærerkurs

 

Barnevakten tilbyr et eget lærerkurs til ungdomsskoler med fokus på digital dømmekraft og nettvettLes mer 


Gamingkveld Ung på nett

 

Temasamling for foreldre og lærere i ungdomsskolen.  Fokus på gleder og utfordringer ved spilling, og med mange konkrete og nyttige råd og tips. Les mer


Læringsressurser Ung på nett

 

Nyttige ressurser til bruk i undervisning og i hjemmet. Les mer


Mer om Ung på nett

Ung på nett er et nytt holdnings- og kunnskapsprogram for ungdomstrinnet som bygger på velprøvd metodikk for læring og holdningsdanning. Elevene blir mer bevisst på hvordan ta vare på seg selv og andre i digitale kanaler.

Besøk Ung på nett sine nettsider.

Ung på nett gir unges ytringsfrihet på nett en stemme, og unges nettbruk drøftes i fellesskap med foreldre og lærere. Hvordan kan nettet være et godt sted å være for alle? Hvordan håndtere det utfordrende og uforutsette som skjer? Hva gjør vi sammen for å fremme trivsel og menneskeverdet i de digitale kanalene som brukes av tenåringer?

Gjennom samspillet mellom ung og voksen legger Ung på nett til rette for en dannelsesreise i nettvett og digital dømmekraft for ungdom, foreldre og lærere. Programmet har spesielt fokus på nettmobbing, utenforskap, nettvenner, hatprat og å ta vare på seg selv og andre.

Læringsmål LK20

Ung på nett er et konsept som gir rektor og lærer hjelp til å oppfylle målene i opplæringsloven om et trygt og godt skolemiljø for alle, med vekt på tenåringens liv på nett.

Videre oppfyller Ung på nett læringsmålene i digital dømmekraft etter 10. trinn:

  • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.
  • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser.
  • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Gjennom Ung på nett har skolen egnede redskap til å løfte fram kjerneelementene i overordnet del av LK20 ved å bidra til refleksjon om holdninger til menneskeverd, nestekjærlighet og solidaritet. Innholdet tar for seg begrepene folkehelse og livsmestring/demokrati og digitalt medborgerskap i en digital kontekst. Eleven får kunnskap om nettmobbing, hatprat, utenforskap og kriminelle handlinger på nett, og eleven vil sammen med lærere og foreldre utfordres til å utvikle gode strategier for å fremme trivsel og menneskeverdet på nettet – økt digital trivsel for alle!

Ung på nett kan enkelt kombineres med eksisterende mobbeprogram og andre forebyggende tiltak som brukes av skolen.

Ung på nett er inspirert av regjeringens strategi for å trygge barn og unge på nett.

For mer kunnskap: Følg samtalen under Safer internet day 8. feb. 22

Ung på nett drives av Stiftelsen Barnevakten og er utviklet i samarbeid med blant annet Foreldreutvalget for grunnopplæringe, FUG og Bergen kommune, med støtte fra Udir, Bufdir og private givere.

Bestill foredrag


Lærerkurs (Upn)Kveldsskole (Upn)Gamingkveld (Upn)


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80