Høyesterett om hatefulle ytringer – del 3

Vi har sett på noen rettssaker om hatefulle ytringer for å forstå bedre hvor grensen går.

Begynn gjerne med vår artikkel som viser hva slags hatprat som er kriminelt. Artikkelen nedenfor bygger videre og viser et konkret eksempel på hva slags hatefulle ytringer som er straffbare og litt om hvordan Høyesterett begrunner det.

Bildet over er kun en illustrasjon med en modell som ikke har noe med saken å gjøre. Foto: Shutterstock / Odua Images.

Ikke unntak for lukkede grupper i sosiale medier

I Norge har ytringsfriheten noen begrensinger, det er ikke lov å ytre diskriminerende eller hatefulle ytringer offentlig når dette går ut over personers etnisititiet, seksuelle orientering, funksjonsevne og lignende. Også lukkede grupper på sosiale medier kan regnes som offentlig i denne sammenheng.

Vi har sett på fem avgjørelser i Høyesterett for å se konkrete eksempler på hva som faktisk er straffbart. Her er sak nummer 3:

Hatefulle ytringer mot muslimer på Facebook

Lagmannsretten mente at dette utsagnet på Facebook ble rammet av straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer:

«fyll opp disse sotrøra i containere å sveis de igjen å slepp de på det dypeste havet».

Et annet utsagn ble derimot beskyttet av ytringsfriheten: «Fordømrade svineri denne satans islam kulten.» Dette ble av Høyesterett ansett som lovlig religionskritikk.

Barnevakten har lest flere uttalelser fra Høyesterett og det er tydelig at man skiller mellom kritiske ytringer om et emne og ytringer som angriper en eller flere personer. Høyesterett skiller derfor mellom kritiske ytringer mot en religion, for eksempel islam i dette tilfellet, og kritiske ytringer mot tilhengere av religionen, i dette tilfellet muslimer. To utsagn som ble rammet av straffeloven var derfor:

«det er vel bedre at vi fjerner disse avskyelige rottene fra jordens overflate selv tenker jeg!!» og «de forsvinner den dagen disse steppe bavianene reiser dit de hører hjemme!» Den første ble ansett til å handle om muslimer, den andre om hudfarge.

Tingretten satte boten til 2.000 kroner. Lagmannsretten fastslo en bot på 12.000 kroner. Høyesterett mente at boten burde ha vært høyere, men straffutmålingen var ikke anket.

Selv om en ytring er krenkende, vil den normalt ikke være straffbar dersom den må anses som et uttrykk for religionskritikk. I den tidligere «Løpeseddeldommen» sa Høyesterett at man må skille mellom ytringene som retter seg mot en trosretning og ytringer som retter seg mot menneskegruppers egenskaper og adferd. «Dersom det påstås kriminell adferd i en gruppe eller gruppen omtales på fordømmende måte, vil grensene for hva som er straffbart, raskt kunne være overtrådt.»

Kommentaren om de «avskyelige rottene» ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe med 15.000 medlemmer, Høyesterett konkluderte med at kommentaren ble lagt ut offentlig.

Kommentaren ble også «direkte knyttet til et innlegg om befatning med overgrepsmateriale, hvor det er reist spørsmål om når det skal tas ut tiltale mot denne trosgruppen.» Høyesterett mente «det ingen tvil om at ytringen er forhånende, (…) krenkende (…) som innebærer en grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd.»

Uttalelsen om bavianer er både «nedlatende og dehumaniserende. Den gir også uttrykk for at mørkhudede ikke anses som likeverdige medborgere,» skrev Høyesterett.

Les hele teksten fra Høyesterett her

Barnevaktens startside om hatprat.