Filmoppgaver som kilde til refleksjon omkring hat, diskriminering og rasisme

Denne oppgavesamlingen legger opp til refleksjon rundt filmfortellinger som utgangspunkt for videre diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer i dagens mediehverdag.

Film kan være et nyttig verktøy i undervisning for alle aldersgrupper. Gjennom engasjerende og følelsesmessige sterke historier kan filmfortellinger presentere viktige temaer og problemstillinger som kan danne grunnlag for refleksjon og læring.

I denne samlingen med filmoppgaver kan elevene jobbe med ulike typer refleksjonsspørsmål knyttet til konkrete filmtitler. Dette kan gjøres på egenhånd, i grupper eller i en felles klassediskusjon. Oppgavene legger til rette for analyse og refleksjon om  blant annet handling, tema, budskap, karakterskildringer og virkemidler i filmfortellinger.

I etterkant av å ha jobbet med filmoppgavene, kan det være naturlig å flytte refleksjonen rundt hat, diskriminering og rasisme til dagens mediehverdag. Refleksjonen rundt de fiktive filmfortellingene kan da danne et grunnlag for utvikling av elevenes egen digitale dømmekraft og økt bevissthet om  hvordan man kan forholde seg til hatefulle ytringer på nett.

Målgruppe:

Elever på mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.

Ressursen består av:

Hver studieartikkel består av:

 • Fakta om filmen
 • Barnevaktens vurdering av egnethet
 • Presentasjon av filmens handling
 • Refleksjonsoppgaver til filmen

Refleksjonsoppgavenes oppbygning:

Oppgavene til hver film er delt opp i egne avsnitt som tar opp ulike aspekter ved filmens handling, karakterer og tema:

 • Helthetlig budskap og tema
 • De sentrale karakterene og deres utvikling
 • Diverse avsnitt med tema relevante for den enkelte film
 • Et samfunnsperspektiv
 • Filmens særpreg og virkemidler

NB! Gjør et utvalg av oppgavene. Det er med hensikt laget et stort utvalg oppgaver. De ulike avsnittene kan være relevante for forskjellige fag. Les mer i lærerveiledningen under.

Lærerveiledning

Læringsressursen kan brukes av enkeltelever, som gruppeoppgaver eller som utgangspunkt for felles diskusjon i hele klassen.

Filmoppgavene er laget med den hensikt å være et utgangspunkt for videre diskusjon og refleksjon om hatefulle ytringer man kan møte i digitale medier. Barnevaktens basisartikkel om hatefulle ytringer kan i denne sammenheng være et nyttig utgangspunkt.

Man kan også bruke filmoppgavene i andre sammenhenger, for eksempel utelukkende til filmanalyse, eller for eksempel til et fokus på rasisme.

Vi oppfordrer lærere til å se gjennom den aktuelle filmen på forhånd, slik at man har førstehånds kjennskap til innhold og tematikk. Vi oppfordrer også til å gjøre en vurdering av om filmen egner seg for den aktuelle klassen å se i fellesskap, selv i de tilfeller der alle elevene er eldre enn filmens aldersgrense. I tvilstilfeller anbefaler vi å be om samtykke til å vise filmen fra foresatte. Dersom alle eller noen av elevene er yngre enn aldersgrensen, skal det bes om samtykke fra foresatte. Les mer om bestemmelsene i bildeprogramloven på Medietilsynet sine nettsider.

Oppgavene kan brukes slik de er, men vi vil oppmuntre lærere til å se gjennom filmoppgavene og gjøre et utvalg av noen oppgaver, ut fra hva som er målet og/eller hensikten med skoletimen – vurdert ut fra relevante kompetansemål. Det er med hensikt satt opp flere oppgaver enn det er naturlig å gå gjennom, slik at man står fritt til å lage et relevant utvalg. Spørsmål i ulike avsnitt kan ved noen anledninger overlappe hverandre. Overlappende spørsmål kan brukes til repetisjon, eller utelates.

For å stimulere til økt refleksjon, kan det være lurt å la elevene se gjennom noen av spørsmålene før man ser filmen. Merk imidlertid at noen spørsmål avslører handlingen i filmen.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å tilpasse språket i oppgavene ut fra elevenes alder/modenhet.

Ikke alle spørsmålene passer for hele målgruppen. Noen av spørsmålene kan bli for avanserte for elever på mellomtrinnet.

I flere av oppgavene brukes det begreper som kan være ukjente for elevene. I noen tilfeller er det lenket til relevant begrepsforklaring, men det kan noen ganger være nødvendig å gå gjennom aktuelle begreper før elevene løser oppgavene.

Ressursen er bare tilgjengelig på nett. Det er fritt frem å skrive ut oppgavene på papir (og eventuelt tilpasse oppsettet), med forutsetning av at kilden (Barnevakten) tydelig kommer frem.

Relevante kompetansemål:

De følgende punktene er hentet fra beskrivelsen av de digitale ferdigheter elevene skal oppnå innenfor Læreplanverkets definisjon av grunnleggende ferdigheter. Disse ferdighetene kan kobles til flere spesifikke kompetansemål i læreplanen til hvert fag.

For spesifikke kompetansemål for hvert alderstrinn, se Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Norsk:

 • Å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.
 • Å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • Å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.
 • Å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

KRLE:

 • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.