FN-rapport om teknologi og læring i skolen

I en rapport på over 400 sider viser FN til en rekke undersøkelser om bruk av digital teknologi i skolen. Rapporten er full av forskning fra hele verden.

Mange norske medier hevder at FN anbefaler mobilforbud i skolen. Stemmer det?

En rekke norske medier og politikere skriver at en Unesco-rapport fra FN anbefaler forbud mot smarttelefoner i skolen. Det virker som at norske medier og politikere kun viser til en artikkel i The Guardian som omtaler rapporten, den artikkelen er muligens spisset litt for mye. Det ser ikke ut til at FN-rapporten anbefaler mobilforbud rett ut, men at den heller peker på forbud som en mulig løsning. Den sier (på engelsk):

«Å forby teknologi fra skolene kan være legitimt hvis teknologien ikke forbedrer læringen eller hvis det forverrer elevenes trivsel.» (Side 157.)

Rapporten forteller også om undersøkelser som viser at mobilforbud øker læringen:

«Studies from Belgium (Baert et al., 2020), Spain (Beneito and Vicente-Chirivella, 2020) and the United Kingdom (Beland and Murphy, 2016) show that banning mobile phones from schools improves academic performance, especially for low-performing students.» (Side 156.)

FN skriver også: «Likevel kan det å jobbe med teknologi i skolen, og de medfølgende risikoene, kreve noe mer enn forbud.» Denne setningen kan tolkes til at FN regner forbud som en ganske opplagt løsning.

Selv om FN ikke ser ut til å direkte oppfordre til mobilforbud i skolen, kan man finne støtte i rapporten for å gå inn for et forbud.

FN-rapporten anbefaler at skolene lager tydelige regler for hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt på skolene. «Beslutninger på disse områdene trenger samtaler støttet av solid bevis og involverer alle som har en interesse i elevenes læring.» Her kan foreldre finne støtte til at de skal tas med på råd.

FN advarer også mot å være for streng: «Å skjerme elever fra ny og innovativ teknologi kan være en ulempe for dem. Det er viktig å se på disse problemene med et øye på fremtiden og være klar til å justere og tilpasse seg etter hvert som verden endrer seg.» (Side 157.)

I en oppsummering av rapporten har FN denne overskriften: «Smartphones in school? Only when they clearly support learning.» Her er ordbruken tydeligere.

Lærer mindre når de chatter

Når elevene bruker skjermer, kan det bety at de lærer mindre fordi de blir forstyrret av underholdning, slik som surfing og chatting. FN-rapporten viser til en rekke undersøkelser om dette (side 81).

En meta-analyse om sammenhengen mellom bruk av telefoner og læremessig utbytte, viser en liten negativ sammenheng (side 81).

PISA  måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Undersøkelser viser at barn som har medium bruk av skjermer på skolen og hjemme, kommer samtidig godt ut PISA-testene (side 81). Det behøver ikke bety at det ene er årsak til det andre.

En del land har innført forbud mot telefoner på skolen

Mange skoler  i Norge har innført mobilforbud for mange år siden uten å vente på eventuelle nasjonale regler. Skolene har ulike løsninger, for eksempel legges telefonene i en kurv eller skap om morgenen, så henter man sin telefon når man skal hjem. Eller så må telefonen ligge lydløs i sekken frem til læreren sier at den kan brukes.

Frankrike er et av mange land som har innført forbud mot elevtelefoner, med unntak for elever som trenger telefonen av pedagogiske grunner. Fullt eller delvis forbud er også innført i for eksempel Latvia, Mexico, Portugal, Spania, Sveits og Skottland.

I enkelte land er man ekstra strenge. I Burkina Faso, som ligger i Vest-Afrika, fører misbruk av telefon til at skolen beslaglegger den. Eleven får ikke telefonen tilbake før slutten av skoleåret, sier FN-rapporten (side 157).

I Korea diskuterte man om et forbud tar fra elevene grunnleggende rettigheter slik som friheten til å kommunisere, opplyser rapporten.

Enkelte land har også forbud mot bestemte apper eller programmer. I deler av Tyskland er Microsoft-produkter forbudt i skolene, begrunnet med personvern-regler (side 143). Flere skoler i USA har forbud mot Tiktok (side 157).

Skolen har ikke lov til å beslaglegge mobilen utover skoletiden

Utdanningsdirektoratet skrev i 2014:

«I ordensreglementet skal skoleeigaren òg fastsette kva slags tiltak som skolen skal kunne bruke mot elevar som bryt reglane. Når det gjeld mobilbruk kan eit tiltak vere at læraren tar mobiltelefonen frå eleven. Dette er eit tiltak for hindre forhold som forstyrrar undervisninga, altså eit ordenstiltak. Skolen kan ikkje behalde mobiltelefonen utover skoletida, eller etter at skoledagen er over sidan fritida til elevane er utanfor rammene av kva ordensreglementet kan regulere.»

Norske barn er lenge online hver dag

Man kan bli svimmel av alle undersøkelsene og statistikkene som FN-rapporten forteller om. Her er kun ett eksempel:

Man tok for seg 19 europeiske land og sjekket hvor lenge barn mellom 9 og 16 år var på nettet daglig. Gjennomsnittet var 2 timer og 47 minutter (i 2020). I Sveits var barna kortest tid på nettet hver dag, de brukte 2 timer og  14 minutter online. Norge lå på toppen med 3 timer og 39 minutter (side 154).

Les også: