Barnevakten foreslår progressiv aldersgrense for sosiale medier

Barnevakten har levert innspill til regjeringens Skjermbrukutvalg. Blant forslagene er nasjonale retningslinjer for de digitale skoleløsningene, progressiv aldersgrense og et uavhengig råd for barnevennlig teknologi.

Les hele Barnevaktens forslag til progressiv aldersgrense med begrunnelser her i PDF: Skjermbrukutvalget-Barnevakten-2024

Barnevakten har levert innspill til Skjermbrukutvalget. Her er noen av innspillene i forkortet form:

På systemnivå
 • Utvikle en modell for en progressiv aldersgrense der teknologien tilpasser seg barnets modenhet og alder.
 • Opprette et uavhengig etisk råd for barnevennlig teknologi som kan definere kriterier for hva som er barnevennlige løsninger for ulike aldre.
Overfor foreldre/familie
 • Utvikle foreldrestøtte-tiltak om barn og skjermbruk.
 • Utvikle spissede foreldrestøtte-tiltak rettet mot innvandrerfamilier og familier med barn i sårbare situasjoner og der barn har utviklingsforstyrrelser.
 • Stimulere til produksjon og markedsføring av gode medieprodukter som filmer, spill og apper til bruk på private enheter.
I skolen
 • Utvikle nasjonale lover og retningslinjer for digitale skoleløsninger og digital praksis. Bidra til en helhetlig og lik digital praksis på alle skoler i landet for å unngå ulikheter innen digital kompetanse og trygghet for elevene.
 • Informasjon om alle rettigheter, plikter, regler, definisjoner og retningslinjer som gjelder digitale skoleløsninger, må samles på ett sted, i et forståelig språk for foreldre, lærere og skoleeiere – digitalt og åpent for alle.
 • Hver barnehage og skole skal ha en plan for sin digitale praksis som er kommunisert og lett å forstå for foreldre.
 • Stimulere til utvikling av gode læremidler i digital dømmekraft og utvikle en tjenestekatalog som gjør at lærere og foreldre kan enkelt ta i bruk ressursene, av typen som Barnevakten har vært med å pilotisere.
 • Utvikle overordnede retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i skolen.
 • Det må være åpenhet om dataavtalene som den enkelte skole eller kommune inngår som elevene blir en del av. En offentlig etat må få ansvar for å sjekke om skolene følger reglene.
 • Mobil i skolen: Vi støtter at skolen har tydelige regler for mobilbruk.
Aldersgrenser i sosiale medier
 • Slik sosiale medier er utformet i dag, bør det være en lovpålagt absolutt aldersgrense på minst 13 år. I tillegg bør det mellom 13 og 18 år være en progressiv aldersgrense med restriksjoner på ulike funksjoner som ikke er egnet for barn og unge, for eksempel algoritmestyrt feed som kan føre til avhengighet eller profilbasert reklame. Samtidig finnes det trekk av sosiale medier-funksjoner også i spill og skoleløsninger. Derfor må definisjonen av sosiale medier være presis i en eventuell ny lov om aldersgrenser. Barnevakten er opptatt av at barn og unge ikke mister gode spillopplevelser, chat med sine venner eller nødvendige funksjoner i skoleløsninger som en følge av innføring av lovpålagt og progressiv aldersgrense for sosiale medier.
 • Når det gjelder ID-basert alderskontroll, så mener vi at det har både positive og negative sider som bør utredes grundig. Her er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.
Barns påvirkning av foreldres skjermbruk
 • Vi ber myndighetene om å være seg særlig bevisst sin dobbeltrolle i å stimulere til digitalisering i næringsliv og i offentlig sektor og samtidig bidra til en sunn og trygg skjermbruk for barn og unge. Barnevakten får tilbakemelding fra barn over hele landet som reagerer på foreldrenes skjermbruk, og mener den er overdreven. Her kan vi ønske oss forskning som belyser denne problemstillingen.
Kunstig intelligens
 • Følge opp med egen politikk om kunstig intelligens rettet mot barn og unge. Vi viser også her til Danmark som er i gang med å utvikle krav til kunstig intelligens rettet mot barn og unge.
Forskningshull som bør dekkes
 • Det mangler forskning på foreldremediering og hvordan foreldrerettede tiltak bidrar til god helse og bevisst mediebruk. Dette gjelder i Norge, men også internasjonalt. I den sammenheng ønsker vi oss forskning på kveldsskolemodellen til Barnevakten der foreldre og barn møtes sammen til dialog og kunnskapsdeling med økt digital dømmekraft som mål.
 • Hvordan norske barn og unge blir påvirket av influensere.
 • Hvordan barn med nevroutviklingsforstyrrelser påvirkes av skjerm, og hvordan manglende kognitive evner kan kompenseres i utøvelse av digital dømmekraft.
 • Hvordan teknologien kan bidra til økt livsglede, mestring, sosialisering og deltagelse i demokratiet.
 • Hvordan foreldrerollen påvirkes i en tid med rask teknologisk utvikling.
 • Barn og unges opplevelse og virkning av foreldre-/voksnes skjermbruk hjemme og i det offentlige rom.
Full tekst

Innspillene er begrunnet over 22 sider med mål og verdigrunnlag i denne PDF-en: Skjermbrukutvalget-Barnevakten-2024

Hva er Skjermbrukutvalget?

Skjermbrukutvalget er opprettet av regjeringen og skal gi informasjon om hvordan skjermbruken i barnehage, skole og fritid påvirker barn og unge. Utvalget skal også gi innspill til politikk og behov for tiltak, spesielt for ungdom i 5.-10. trinn. Sluttrapporten skal leveres innen 1. november 2024, men notater skal leveres underveis. Utvalgsleder er Robert Steen.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / PeopleImages.com – Yuri A)

Andre innspill og høringssvar fra Barnevakten.