Foto: Shutterstock

Barnevakten mener: Alle skoler må ha et foreldreråd

Hjem og skole bør ha et godt og forpliktende samarbeid. Det kan være en avgjørende suksessfaktor for at barn og unge også skal ha det bra på nett, mener Barnevakten som har gitt eget høringssvar til forslag om ny opplæringslov.

Forslaget til ny opplæringslov vil lovfeste at skolen skal ha et enda tettere samarbeid med skolen enn i dag, men foreslår å ta bort plikten til at hver skole har sitt eget foreldreråd. Dermed blir det opp til den enkelte rektor å bestemme hvordan et samarbeid med foreldrene skal foregå.    

Forslaget gjelder ikke bare Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU), men også en endring i organiseringen av flere andre organer for brukermedvirkning i skolen; Samarbeidsutvalget (SU), Skolemiljøutvalget (SMU), Elevrådet og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG). 

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Det er mye bra med et visst handlingsrom, men vi er bekymret for at vage og skjønnsmessige plikter vil føre til større ulikheter mellom kommunene og at kvaliteten på løsningene vil være avhengig av lokalt engasjement og lokal kompetanse, sier daglig leder Leif Gunnar Vestbøstad Vik som ønsker at ny opplæringslov bidrar til å videreføre og styrke bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen som vi har hatt siden 1969. 

Her er Barnevaktens synspunkt og begrunnelse formulert i et høringssvar til opplæringsloven. 

Hva er målet med opplæringsloven?

Samarbeid mellom hjem og skole er tydelig forankret i opplæringsloven og i beskrivelsen av formålet med loven. Den er ikke foreslått endret av regjeringen:

«Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell inn- sikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfridom, nestekjærleik, tilgiving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn, og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og den felles internasjonale kulturtradisjonen vår.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den enkelte si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og haldningar som gjer at dei kan meistre livet sitt og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Elevane og lærlingane skal møtast med tillit, respekt og krav og få utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.«

Les også

Digitale skoleløsninger uten nasjonale retningslinjer

Ny fagbok om digital dømmekraft

Hvordan gi klassen samhold på nett

Nettfilter i skolen – historisk oversikt

Reklame i skolen – ikke til å unngå

Et det 13-årsgrense i de digitale skoleløsningene?

Barnevakten anbefaler dataavtale mellom hjem og skole

Tips til foreldremøtet


Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.