Undersøkelse om nettporno på barne- og ungdomsskoler

Organisasjonen Lightup har kartlagt om norske kommuner har innstallert innholdsfilter mot nettporno på elevenes skolemaskiner.

 • Undersøkelsen om skolefilter mot nettporno ble utført i 2023, av organisasjonen Lightup.
 • Undersøkelsen innbefatter både grunnskole (kommuner) og videregående skole (fylkeskommuner).
 • 88 kommuner svarte. Det var 356 kommuner i Norge da.
 • Palo Alto er den mest brukte filterløsningen.
 • Lightup fikk støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for å gjennomføre undersøkelsen.

Først litt bakgrunnsinformasjon:

 • Stortinget har bestemt at elever skal beskyttes mot skadelig innhold på skoleskjermene.
 • Hva som menes med skadelig innhold, kommer frem i bildeprogramloven, i Utdanningsdirektoratets veileder og i Medietilsynets veileder. For eksempel: «…særlig nærgående skildringer av kjønnslig aktivitet, grov vold og annen svært forstyrrende eller skremmende tematikk.» «Seksualisert vold.» «Skildringer av ikke-samtykkende sex.» «Hardpornofilmer
 • Det er skoleeier som er ansvarlig for å beskytte elevene.
 • Det sier seg selv at et filter er den eneste måten man i praksis kan beskytte elevene, ellers må man ha 30 lærere som sitter ved siden av 30 elever når skolemaskinene er i bruk.
8 av 10 kommuner har pornofilter for grunnskolen

De 88 kommunene som svarte i undersøkelsen til Lightup, representerer over halvparten av elevmassen i Norge. Det kan hende at kommuner som mangler pornofilter, har valgt å ikke svare og at filterstatistikken dermed ser bedre ut enn virkeligheten, er Barnevaktens spekulering.

Men av de kommunene som har svart, er tallene slik: På elevmaskinene har 8 av 10 kommuner en form for pornofilter i grunnskolen, altså på barne- og ungdomsskoler. 9 av 10 har også en form for pornofilter på nettverksnivå (skolens wifi).

Stortinget har altså bestemt at barn skal beskyttes mot skadelig innhold på skoleskjermene. Man kan spørre hvorfor ikke alle kommuner da har pornofilter på elevmaskinene. Et forsiktig anslag fra Barnevakten, med utgangspunkt i denne undersøkelsen, er at 60.000 barne- og ungdomsskoleelever er uten filter mot nettporno.

Er imot filter

Undersøkelsen til Lightup viser også eksempler på skoler og kommuner som er bevisst imot filter, de vil heller satse på at opplæring vil gi elevene et filter i hodet. Andre kommuner forteller at elevene uansett har sine private telefoner tilgjengelig, og at skolen ikke bestemmer over hva elevene søker frem på telefonene.

Kripos-listen

Undersøkelsen avdekker også en viss usikkerhet om blokkeringslisten fra Kripos. Dette er en liste over nettsteder som Kripos anbefaler skolene å stenge for. Ikke alle skoler kjenner til denne listen, virker det som. 222 av landets 356 kommuner benytter blokkeringslisten fra Kripos.

Pornofilter som ikke virker

Rett før undersøkelsen skulle publiseres, kom en annen undersøkelse på banen. Christer Aas og Maja Lunde viste at i 100 av 103 kommuner rapporterte foreldre om brudd på personvern, ulovlig reklame og eksponering for skadelig innhold gjennom elevers digitale enheter.

Lightup skriver om Aas/Lunde: «Vi er kjent med at funnene fra deres rapport viser at eksponering for skadelig innhold har skjedd gjennom tilgang til pornosider også i mange av kommunene som i vår kartlegging oppgir at de gir elever beskyttelse fra nettopp porno gjennom sine filterløsninger.»

Filterråd fra Lightup

Lightup kommer med fem anbefalinger:

 1. Det trengs en kvalitetsstandard som stiller krav til filterløsningene skolene bruker.
 2. Tiden er inne for et nasjonalt, obligatorisk pornofilter.
 3. Alle skoleelever har rett til en pornofri skole.
 4. Kriposfilter til alle skoler.
 5. Barns digitale sikkerhet er viktigere enn tech-bransjens kommersielle interesser.

(Artikkelen ble oppdatert 31. januar da vi fikk beskjed om at Lightup hadde justert sine filterråd.)

Les mer

Barnevaktens startside om skolefilter

Hvordan redusere skadelig innhold på elevskjermene

Politiet ber skolene blokkere nettsider

Filtertips til skoleleiere

Spørsmål som foreldre kan stille om skoleløsningen

Startside om nettovergrep