Skjermbilde av nettside

Alltid beredt til å rådgi elever og foreldre i mobbesaker

En ny nettside, elevombudene.no, gjør det enkelt å komme i kontakt med nærmeste mobbeombud. Mari-Kristine Morberg i region Vestland, forteller at mobbeombudene også bistår i saker om digital mobbing.

Noen mobbesaker blir løst mellom hjem og skole, men ikke alltid. Da kan det være fint å hente inn en nøytral, uavhengig part som støtte. Det kan hende at mobbingen fortsetter til tross for at skolen er kontaktet, at foreldre er usikre på egne rettigheter, eller at man rett og slett bare trenger noen å prate med vedrørende eget barns læringsmiljø.

Mari-Kristine Morberg.

– Som oftest er det foreldre som tar kontakt. Noen ganger er det fordi de opplever at samarbeidet med skolen er mangelfullt og at skolen ikke tar mobbingen på alvor. Andre opplever at skolen er aktivt inne i saken, men at mobbingen bare fortsetter. Flere som tar kontakt ønsker en samtalepartner som står på utsiden og som kan gi noen pekepinn på hva som kan forventes av skolen i slike tilfeller, sier Morberg.

Selv om mobbeombudet tar barnet og foreldrenes opplevelse på alvor, så er ombudets rolle ikke av den grunn «å kjempe i foreldrenes sted».

– Vi er først og fremst en uavhengig, nøytral part som veileder etter loven. Noen ganger må vi konkludere med at skolen har gjort alt riktig i en sak, andre ganger må det påpekes behov for justeringer. Selv om vi alltid legger til grunn det barnet eller foreldrene forteller, så skal det ikke være et «oss» mot skolen. Vi har alle samme mål om at barnet skal ha det bra på skolen, og vi må sammen finne den beste veien for å komme dit, presiserer Morberg.

Hva kan man forvente av et mobbeombud?

Ombudet er et lavterskeltilbud og Morberg påpeker at hvem som helst kan ta kontakt. Alle henvendelser er taushetsbelagte og kan være anonyme – derfor oppfordres det først og fremst til telefonsamtale for å hindre skriftliggjøring av sensitiv informasjon.

SMS, e-post og Facebook og Snapchat er andre kanaler ombudet dekker.

– Det er bare å ta kontakt. Vi er klar til å lytte og veilede, og kan vise frem til riktige instanser ved behov. Stadig flere ansatte i barnehage og skole tar også kontakt fordi de ønsker en diskusjonspartner. Andre ganger er det foreldre som gruer seg til et møte med skolen og som ønsker en prat for å stille mer forberedt. I blant er vi også med på slike møter, men mobbeombudenes kapasitet og muligheter varierer fra region til region, sier Morberg.

Så hva kan egentlig et mobbeombud bidra med som ikke foreldre eller skolen kan løse opp i selv?

– Mange som tar kontakt med oss setter utrolig pris på at noen lytter. Det å ha en nøytral samarbeidspartner uten interessekonflikt i saken og som kjenner regelverket. Vi kan kanskje bidra med nye perspektiver, ikke minst når dialogen mellom hjem og skole har låst seg eller blitt tilspisset. Vi blir på sett og vis en mellomstasjon mellom skolen og klagemuligheten til fylkesmannen når mobbesaken ikke blir løst. Vi merker en økt pågang, og i skoleåret 18/19 fikk jeg i daværende fylket Hordaland, 191 henvendelser, forteller Morberg.

Men hva om mobbingen skjer på nett og ikke i skolegården?

Skolen har et ansvar for å ta tak i dette,  på samme måte som når det skjer i skolegården, sier Morberg.

– Så lenge det påvirker elevens skolehverdag, noe det som regel gjør, så er det skolens oppgave å ta tak i dette. Fra niårsalder er det etter min erfaring slik at barn opplever mobbing dobbelt opp både i skolegården og på nett, mener Morberg.

Muligheten for skolen til å ordne opp er allikevel i visse tilfeller begrenset, presiserer Morberg.

– Opplæringsloven gjelder for eleven på hans eller hennes skole. Så dersom mobbing oppstår på tvers av skoler der elevene ikke kjenner hverandre fra før, eller i tilfeller der noen har flyttet, så kan det være mer utfordrende å løse det det. I andre tilfeller er mobbing på nett nesten enklere å nøste opp i fordi man har «bevis» som tekstutdrag og skjermdump fra hendelsene, sier Morberg.

Når kan hendelser defineres som «mobbing»?

I media diskuteres mobbebegrepet omgjengelig. Og noen er opptatt av å definere når noe kan kalles mobbing eller ei. Morberg derimot er lite opptatt av akkurat dette.

– Grensen er nådd når barna ikke har det trygt og godt på skolen lenger. Da må skolen inn og hjelpe til slik at eleven får det bedre. Alle elever har etter opplæringslova rett til et trygt og godt læringsmiljø. Som målestokk bruker man elevens subjektive opplevelse. Og da må skolen undersøke og sette i gang tiltak om det er behov for det, forklarer Morberg.

Og hvilke plikter har skolen ved mistanke om mobbing?

– Dersom en ansatt ser noe som ikke er greit, må de gripe inn i hendelsen. Dersom en ansatt mistenker at en elev ikke har det bra, så skal rektor varsles. Så har skolen plikt til å undersøke saken. Etter å ha undersøkt tilstrekkelig må det eventuelt settes i gang tiltak. Da har eleven rett til en skriftlig plan som viser tiltak for at eleven skal få det bedre. Denne planen skal evalueres etter en periode. Denne prosessen skal i gang uavhengig av om eleven har opplevd mobbing fysisk og verbalt, eller digitalt. Skolen bør også ha jobbet forebyggende slik at de er forberedt til å håndtere situasjoner der foreldre tar kontakt, presiserer Morberg.

Dette gjør du om barnet ditt blir mobbet:

  • Gi beskjed til lærer eller rektor.
  • Henvis gjerne til kapittel 9A i opplæringslova (om elevers rett til et trygt og godt læringsmiljø).
  • Vær tydelig – fortell skolen at barnet ditt ikke har det bra og har behov for hjelp.
  • Om mobbingen har skjedd digitalt, ta vare på bevis som skjermdumper av chat, bilder. Bruk for eksempel en annen mobiltelefon for å ta bilde av det som er på barnet mobiltelefon osv.
  • Rådfør deg gjerne med ditt mobbeombud. Du kan bruke denne nettsiden til å finne frem til riktig kontaktinformasjon.

Elev-, lærling og mobbeombudene er regionale ombud. Mobbeombud dekker barnehage- og grunnskolesektoren. Elev- og lærlingombud dekker elever i videregående skole og lærlinger. I tillegg til saker om læringsmiljø dekker de saker som dreier seg om alt fra inneklima til rettigheter knyttet opp mot arbeidsmiljøloven for lærlingene.

Bli medlem av Barnevakten

Les også

Video:

Ansvar:

Chattetjeneste for barn: