Økt risiko for selvskading ved høy bruk av sosiale medier

Nesten 1 av 4 jenter i alderen 13 – 17 år rapporterer om selvskading, ifølge en norsk studie. Og unge som bruker mye tid på sosiale medier er i større grad i risikosonen.

En ny, norsk studie viser en kobling mellom høy bruk av sosiale medier og unge som rapporterer om selvskading, forteller forsker ved Universitetet i Oslo, Anita Johanna Tørmoen.

Tallmaterialet stammer fra Ungdata-undersøkelsen med unge i alderen 13 – 17 år. Av de nesten 40 000 som svarte, rapporterte nesten 1 av 4 jenter og 1 av 10 gutter om utført selvskading.

– Det er en stor folkehelseutfordring at så mange i ungdomsskolen og i videregående har erfaring med selvskading. Enten det er snakk om en gang eller flere. Det betyr ikke at alle disse har behov for øyeblikkelig behandling, men tallet er allikevel urovekkende, forteller Tørmoen.

Forsker Anita Johanna Tørmoen (foto: Universitetet i Oslo)

I en annen studie kommer det frem at siden 2002 – 2018 har det omtrent vært en firedobling i antall unge som forteller om selvskading. Fra 4,1 til 16,2 prosent.

– Den nye studien viser en klar sammenheng mellom høy bruk av sosiale medier (3 timer eller mer per dag) og rapportert selvskading. Dette henger også sammen med internasjonale trender. Og det å se på bilder, videoer om selvskading og selvmordsforsøk er uheldig dersom man i utgangspunktet har det vanskelig fra før, påpeker Tørmoen.

Omsorgskultur for selvskading

Selv om det er mye positivt med delingskultur på sosiale medier, påpeker Tørmoen at unge som deler innhold om selvskading kan få gehør hos andre som opplever det samme.

– Det kan innebære «likes» og kommentarer som går på omsorg. Igjen kan dette føre til at flere deler innhold om selvskading for å få støtte og trøst. Mange føler så at de tar del i et fellesskap som egentlig er bygget omkring selvdestruktiv atferd, sier Tørmoen.

I tillegg kan sosiale medier bidra til at unge for første gang får ideer som fører til atferd og selvskading.

– Det er nok ikke slik at alle unge får økt risiko for selvskading av å bli eksponert for denne type innhold. Men de som er i en sårbar situasjon kan bli påvirket av å se ulike ideer og metoder for gjennomføring, mener Tørmoen.

Endringer i atferd

Forskeren trekker frem at det kan være flere årsakssammenhenger til at unge begynner med selvskading. Sosiale medier er ikke nødvendigvis forklaringen alene.

– Man kan jo spørre hvorfor unge som er i risikosonen sitter mye på sosiale medier. Er det ensomhet, eller at de sitter oppe på nattestid og har problemer med å komme seg på skolen. Det er mye man ikke vet. Ofte er foraene som deler innhold om selvskading og selvmord skjult for utenforstående enten det er foreldre, lærere eller behandlere, påpeker Tørmoen.

Hun mener derfor at man kan være obs på endringer ved ungdommen eller i ungdommens liv.

– Som i andre tilfeller der man er bekymret, enten ungdommen slutter å gå på skole og fritidsaktiviteter eller endrer innstilling og væremåte, så kan dette være et tegn på at ungdommen ikke har det bra. Det er viktig å høre med ungdommen om hva slags innhold de oppsøker på nett, og det kan være lurt for dem å logge av innimellom, sier Tørmoen.

Gode ressurser

Det finnes en egen ressursside om selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier. Denne er utviklet av regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). Målgruppen er fagpersoner og behandlere.

Mange land, også Norge, har innlemmet #chatsafe – en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nett. Det er utarbeidet egne råd til foreldre i egen veileder.

Fra veilederen: Når bør foreldre snakke om selvmord/selvskading med egne barn?

  • Du er bekymret for vedkommende og hans eller hennes sikkerhet
  • Du er bekymret for en av vennene til vedkommende eller noen han eller hun kjenner
  • Et selvmord har funnet sted i lokalsamfunnet ditt eller på skolen til barnet ditt
  • En offentlig person eller kjendis har dødd av selvmord og diskuteres i media
  • Informasjon om selvmord eller selvskading verserer eller deles på sosiale medier

Aktuelle hjelpetelefoner/chat:

Les også:

(Foto (hovedbilde): Aleksandra Suzi / Shutterstock.)